Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

http://www.pjwstk.edu.pl?strona=2027

Studia Podyplomowe współfinansowane przez UE roku akad. 2010/2011 - Rekrutacja Zakończona

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !!!

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych prowadzi studia podyplomowe dofinansowane w ramach projektu „ @kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 2.1.1 "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


80% kosztów studiów finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, 20% kosztów stanowi wkład własny Uczestnika (około 1600 zł). W ramach projektu zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie dla osób dojeżdżających.

Projektem objęte zostały następujące studia podyplomowe:


w Warszawie:

 

w Bytomiu:

w Gdańsku:WARSZAWA

Ważne terminy :


22.11.2010 – uruchomienie rejestracji on-line

 https://rekrutacja2.pjwstk.edu.pl/

06.12.2010 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów (dokumenty można dostarczać osobiście lub listownie)
29.01.2011 (sobota) godz. 14:00 –  upływa termin składania dokumentów (liczy się data wpływu do instytucji)
styczeń/luty 2011 – kwalifikacja
luty/marzec 2011 – rozpoczęcie zajęć

Adresaci studiów podyplomowych:


Studia kierowane są dla osób zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz samo zatrudnionych mikroprzedsiębiorców (wymagane: umowa o pracę lub umowa zlecenie lub dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności gospodarczej)
OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O DZIEŁO NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE.

Wymagane dokumenty:
1)podanie
2)dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera, magistra) wraz z suplementem
3)CV
4)3 zdjęcia 3,5 x 4,5
5)2 kserokopie dowodu osobistego
6)deklaracja zgłoszenia
7)zgoda na przetwarzanie danych osobowych
8)aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (umowa o pracę lub umowa zlecenie – zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia)
9)W przypadku własnej działalności gospodarczej wymagane będą (dokumenty są ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia:
a)formularz informacji o pomocy innej niż pomoc de minimis

b)oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis dla samozatrudnionych;

c)oświadczenie o wysokości przyznanej pomocy de minimis dla samozatrudnionych;

d)wypis z ewidencji działalności gospodarczej / KRS

e) Oświadczenie o niespełnianiu przesłanek;
f) zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi wystawione w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem zakwalifikowania na studia podyplomowe;

Kandydaci zobowiązani są dokonać rejestracji on-line na wybrane przez siebie studia podyplomowe. Można aplikować tylko na jeden kierunek studiów podyplomowych.

 

Wzory formularzy:

1. CV-pomocny formularz

2. Deklaracja zgloszenia 2010_11

3. Formularz o pomocy publicznej dla samozatrudnionych

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis dla samozatrudnionych

5. Oświadczenie o wysokosci przyznanej pomocy de minimis dla samozatrudnionych

6. Podanie o przyjecie na studia - PJWSTK WARSZAWA

7. Zaświadczenie o zatrudnieniu

8. Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych

9. Oświadczenie o niespełnianiu przesłanek


Osoby zakwalifikowane na studia podyplomowe zobowiązane są do wpłacenia pełnej kwoty wkładu własnego oraz podpisania umowy.


Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
e-mail: podyplomUE@pjwstk.edu.pl
tel. 22 58 44 590

Metody informatyczne w badaniach społecznych
Ilość miejsc: 30
Termin realizacji: luty/marzec 2011 - luty 2012
Ilość godzin: 220
Czas trwania: 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela);
Miejsce realizacji zajęć: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86
Koordynator Merytoryczny Studiów: mgr Radosław Nielek
tel. 22 58 44 514; e-mail: nielek@pjwstk.edu.pl

 
Zaawansowane multimedia
Ilość miejsc: 30
Termin realizacji: luty/marzec 2011 - luty 2012
Ilość godzin: 224
Czas trwania: 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela);
Miejsce realizacji zajęć: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86
Koordynator Merytoryczny Studiów: dr hab. K. Marasek, profesor PJWSTK
tel. 22 58 44 562; e-mail: kmarasek@pjwstk.edu.pl


Sieci komunikacji mobilnej
Ilość miejsc: 30
Termin realizacji: luty/marzec 2011 - luty 2012
Ilość godzin: 214
Czas trwania: 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela);
Miejsce realizacji zajęć: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86
Koordynator Merytoryczny Studiów: prof. Franciszek Seredyński
tel. 22 58 44 529; e-mail: sered@pjwstk.edu.pl