Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

http://www.pjwstk.edu.pl?strona=1605

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki artystyczne

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oferuje studia na wydziale Sztuki Nowych Mediów na dwóch kierunkach: Architektura Wnętrz oraz Grafika. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). 

Uczelnia prowadzi studia licencjackie (I stopnia) na kierunku Architektura Wnętrz, a na kierunku Grafika - licencjackie (I stopnia) oraz magisterskie uzupełniające (II stopnia) a także jednolite magisterskie (I i II stopień łącznie). Od roku akademickiego 2013/2014 wprowadzone zostały także studia w języku angielskim - wyłącznie na kierunku Grafika, na studiach I stopnia (licencjackich) w trybie stacjonarnym.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2014/15 trwa od 5 maja 2014 do ostatniego terminu rozmowy kwalifikacyjnej (druga połowa września) lub do wyczerpania miejsc.

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW 

studia licencjackie


Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi oraz rozmowę z zakresu historii sztuki i architektury. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykonuje szkice odręczne z rysunku (martwa natura) i szkic z elementami perspektywy.

 

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest dokonać rejestracji on-line.


Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia teczki z pracami z zakresu:
- Rysunku (minimum 10 sztuk) format 50x70cm lub 70x100cm
- Malarstwa (minimum 10 sztuk) format 50x70cm lub 70x100cm
- Szkice z martwej natury (minimum 10 sztuk) format A4

Prace z rysunku, malarstwa i szkice prezentowane w teczce powinny być wykonane z natury i obejmować: studium postaci, martwą naturę, pejzaż, wnętrze.
Ilość prac nie powinna przekraczać 40 sztuk w formacie nie większym jak 70x100.
Teczkę z pracami należy dostarczyć bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.

Obowiązujący zakres historii sztuki obejmuje ogólną wiedzę i orientację z uwzględnieniem architektury, przykładem może być:

1.Historia sztuki w zarysie – Estreicher Karol
2.Historia sztuki – Białostocki Jan
3.Historia sztuki powszechnej – Piwocki Franciszek Xawery

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych (studia stacjonarne i niestacjonarne):

 

 

Wszystkie rozmowy odbędą się w sali 337 (III p.), w budynku A PJWSTK, przy ul. Koszykowej 86.

 

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy zgłosić się do Biura Rekrutacji celem pobrania arkuszu egzaminacyjnego, okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty za rozmowę.

 

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną umieszczone na profilu kandydata w rejestracji on-line.

 

GRAFIKA - WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW 

studia licencjackie, magisterskie jednolite

 

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną.

 

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest dokonać rejestracji on-line.

 

1. Rozmowa wstępna:
Rozmowa dotycząca kompetencji kandydatów z zakresu:
•    malarstwa
•    architektury
•    teatru
•    filmu
•    wystaw
•    muzeów

 

2. "Teczka":
2.1. RYSUNEK:
a) rysunek postaci ludzkiej z natury - format minimum 50x70 i 70x50; minimum 5 sztuk rysunków.
b) martwa natura - minimum 5 sztuk rysunków.
c) inne formy rysunków (dowolna ilość prac).
Preferowany format rysunków 100x70 lub 70x100.
2.2 MALARSTWO:
a) pejzaż
Praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50x70 i 70x50; minimum 5 prac malarskich)
b) martwa natura
Praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50x70 i 70x50; minimum 5 prac malarskich)
c) inne formy malarskie (dowolna ilość prac)
2.3 FOTOGRAFIA:
Kolorowa bądź czarno-biała.
Może być przedstawiona fotografia portretowa, krajobraz, dowolna kompozycja, reportaż (minimum 10 sztuk odbitek w formacie A5 lub większym). Dodatkowo akceptowane są również zdjęcia w wersji cyfrowej.

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych (studia stacjonarne):

 

Wszystkie rozmowy rozpoczynają się o godzinie 10.00.

Teczkę z pracami należy dostarczyć bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych (studia niestacjonarne):

 

Wszystkie rozmowy rozpoczynają się o godzinie 11.00.

Teczkę z pracami należy dostarczyć bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy zgłosić się do Biura Rekrutacji celem pobrania arkuszu egzaminacyjnego, okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty za rozmowę.

 

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną umieszczone na profilu kandydata w rejestracji on-line.

 

GRAFIKA - WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW

studia magisterskie uzupełniające

 

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych (studia stacjonarne):

 

Wszystkie rozmowy rozpoczynają się o godzinie 11.00.

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych (studia niestacjonarne):

 

Wszystkie rozmowy rozpoczynają się o godzinie 11.00.

 

Absolwenci kierunku grafika studiów I stopnia w PJWSTK

Z egzaminu (przedstawienia pracy dyplomowej oraz pozostałych prac artystycznych) zwolnieni są absolwenci studiów w PJWSTK, którzy spełniają warunki określone przez Radę Wydziału SNM: 
- przedstawili dyplom praktyczny;
- otrzymali pozytywną opinię jednego z profesorów, u którego student studiował.
Absolwenci spełniający w/w warunki zobowiązani są do stawienia się z protokołem postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją wyłącznie w celu rozmowy dot. przyporządkowania do określonej pracowni na studiach magisterskich.

 

Dodatkowo kandydaci zobowiązani są zarejestrować się on-line oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

 

Absolwenci innych uczelni

Na rozmowę kandydat zobowiązany jest dostarczyć pracę dyplomową licencjacką, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe wykonane w czasie studiów I lub II stopnia. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musi wykazać się też znajomością tworzenia multimedialnych prezentacji i podstawami grafiki 3D. Wymagana jest znajomość dowolnego programu do grafiki 3D (Maya, 3DMax lub innego), Photoshop, Illustrator, Indesign, Macromedia Flash.

Dodatkowo kandydaci zobowiązani są zarejestrować się on-line oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

 

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy zgłosić się do Biura Rekrutacji celem pobrania  protokołu postępowania kwalifikacyjnego, okazania dowodu osobistego. Kandydaci spoza PJWSTK zobowiązani są również do okazania dyplomu ukończenia studiów wraz suplementem oraz dowodu wpłaty za rozmowę.

 

Przyjmowanie dokumentów:

BIURO REKRUTACJI ul. Koszykowa 86

Infolinia: (+48)  22 58 44 590,

Czynna w godz. pracy biura

 

Biuro rekrutacji czynne:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00

 

 

KONTAKT: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

Informator 2013/2014