PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia III-go stopnia >> Informatyka

Procedura przewodu doktorskiego

Procedura przewodu doktorskiego według tzw "zowych zasad"
(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 oraz z ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz.U. z dnia 16 kwietnia 2003 , nr 65, poz. 595, wraz ze zmianami z dnia 18 marca 2011)
OPCJONALNA DLA PRZEWODÓW WSZCZĘTYCH PRZED DNIEM 30.09.2013
OBLIGATORYJNA DLA PRZEWODÓW POZOSTAŁYCH
Przewód doktorski przebiega zgodnie z następującym porządkiem
1.    Wykaz dokumentów przedkładanych z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego:
a.    Wniosek o wszczęcie z podaniem tematu rozprawy oraz wskazaniem promotora i ew. promotora pomocniczego w stopniu doktora z głosem doradczym, wskazanie dyscypliny dodatkowej i w przypadku posiadania certyfikatu o którym mowa w p. i., wniosek o zwolnienie z egzaminu z języka obcego nowożytnego.
b.    Oświadczenie o nie składaniu analogicznego wniosku w innej jednostce uprawnionej.
c.    CV z uwzględnieniem drogi rozwoju naukowego.
d.    Wykaz publikacji : dla wszczęcia przewodu jest konieczne posiadanie publikacji naukowej w formie wydanej lub przyjętej do druku książki lub co najmniej jednej publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej ogólnokrajowym z listy określonej  przez  ministra nauki lub w pracach recenzowanych w Proceedings konferencji międzynarodowej.
e.    Odpis dyplomu magisterskiego.
f.    Konspekt rozprawy doktorskiej.
g.    Opinia wskazanego promotora o rozprawie i kandydacie.
h.    Zobowiązanie instytucji kandydata do pokrycia kosztów przewodu lub zaświadczenie Kierownika Studium Doktoranckiego.
i.    Opcjonalnie: certyfikat znajomości języka obcego nowożytnego.
2.    Uchwala Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego: wszczyna przewód, wyznacza promotora i ew. promotora pomocniczego, wskazuje Komisję dla prowadzenia tego  przewodu, na podstawie przedłożonych dokumentów wskazanych w p. 1.
3.    Złożenie rozprawy doktorskiej
a.    Doktorant przedstawia rozprawę wraz ze streszczeniem w języku angielskim (lub polskim jeśli rozprawa została przygotowana w jęz. angielskim), w formie elektronicznej i papierowej. Rozprawa może być przygotowana w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych jak w p. 1d.
b.    Rozprawa w 4 egzemplarzach jest składana w Dziekanacie .
c.    Promotor przestawia Komisji ds. przewodu pisemną opinię konkludujacą akceptacją rozprawy.
d.    Komisja ds. przewodu proponuje Radzie Wydziału kandydatury recenzentów: recenzenci są powoływani spoza członków Rady Wydziału w liczbie co najmniej dwu.
e.    Rada Wydziału powołuje recenzentów.
4.    Egzaminy doktorskie
a.    Po wszczęciu przewodu doktorant winien złożyć  trzy egzaminy:
•    Z dyscypliny podstawowej
•    Z dyscypliny dodatkowej
•    Z języka obcego nowożytnego: kandydat posiadający certyfikat o którym mowa w punkcie 1., może ubiegać się o zwolnienie z tego egzaminu.
5.    Recenzje
a.    Recenzenci w terminie 2 miesięcy składają recenzje w formie papierowej i elektronicznej: recenzent może w recenzji wskazać konieczne korekty i po ich dokonaniu recezent ponownie ocenia rozprawę formułując ostateczną recenzję w terminie 1 miesiąca. 
b.    Recenzje zamieszcza się bezzwłocznie na stronie internetowej Wydziału i przekazuje wersje elektroniczne do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego.
c.    Komisja ds. przewodu na podstawie recenzji podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu do publicznej obrony i wyznacza termin publicznej obrony.
d.    Po przyjęciu rozprawy, jej tekst wraz z recenzjami zostaje umieszczony na stronie ogólnodostępnej Wydziału.
e.    Ogłoszenie o terminie obrony jest  umieszczone na tablicy ogłoszeń Dziekanatu oraz rozesłane do wszystkich jednostek uprawnionych do nadawania stopnia doktora  n.t. w dyscyplinie informatyka na co najmniej 1o dni przed terminem obrony.
6.    Obrona publiczna rozprawy doktorskiej
a.    Komisja ds. przewodu przeprowadza obronę , podejmuje uchwały o przyjęciu obrony, jej ew. wyróżnieniu i wnosi do Rady Wydziału o nadanie stopnia doktora.
7.    Nadanie stopnia doktora
a.    Rada Wydziału przyjmuje obronę rozprawy doktorskiej i nadaje stopień doktora oraz w przypadku złożenia wniosku o wyróżnienie ew. akceptuje ten wniosek. 


Wydziałowa Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych


Prof. dr hab. Witold Kosiński
dr hab. Prof. PJWSTK Krzysztof Marasek
Prof. dr hab. inż. Lech Polkowski (przewodniczący)
Prof. dr hab.inż.  Kazimierz Subieta
Prof. dr hab.inż. Marek Tudruj

Warszawa, 18 grudnia 2013

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj