PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Rekrutacja >> Zasady rekrutacji

Studia III stopnia - Informatyka, Informatyka Społeczna

1. Na studia III stopnia (zwane dalej studiami doktoranckimi) może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kandydat musi zarejestrować się na portalu rekutacyjnym: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/

3.    Kandydat na studia doktoranckie składa w Dziekanacie PJWSTK nastepujące dokumenty:
1)    podanie o przyjęcie na studia doktoranckie [pobierz druk] oraz ewentualne podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego;
2)    cv;
3)    3 fotografie;
4)    kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię;
5)    Dyplom ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem;

4. Kandydaci, którzy ukończyli uczelnie zagraniczne mogą być przyjęci na studia doktoranckie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nostryfikacji dyplomów z dnia 24 lutego 2006 roku.

5. Kandydaci na studia doktoranckie na Informatykę przyjmowani są na podstawie dokumentów ocenianych przez komisję kwalifikacyjną.

Na Informatykę Społeczną obowiązują rozmowy kwalifikacyjne. Szczegóły tutaj: http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=2330

6. Po zakwalifikowaniu na studia student wnosi oplatę wpisową (o ile obowiazuje) oraz podpisuje kontrakt z Uczelnią.

 

Regulamin rekrutacji

 

UWAGA: Osoby przyjęte na studia "Informatyka Społeczna" w semestrze letnim roku akad. 2012/2013 oraz zimowym 2013/2014 przed podpisaniem kontraktu składają dodatkowo deklarację udziału w projekcie, oświadczenia PEFS oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w projekcie [deklaracja] [kwestionariusz PEFS]

 

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj