PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych

Program nauczania

Budowa i integracja systemów informacyjnych (BYT)
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami inżynierii oprogramowania, w tym z fazami rozwoju oprogramowania oraz metodami podwyższenia jakości oprogramowania. Przedmiot dotyczy różnych aspektów inżynierii oprogramowania i jest zorganizowany według kolejnych faz cyklu życiowego oprogramowania. Omówione są fazy: strategiczna, gromadzenia wymagań, analizy, projektowania, konstrukcji, testowania, instalacji i konserwacji. Omówione są także zagadnienia wspólne dla wielu faz, takie jak: dokumentowanie wyników projektu i wytwarzanych produktów programistycznych, zarządzanie jakością oprogramowania, miary oprogramowania, testowanie oprogramowania, narzędzia CASE oraz zarządzanie konfiguracją oprogramowania.


Hurtownie danych (HUD)
Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zastosowaniami technologii hurtowni danych i eksploracji danych, dla wsparcia nowoczesnych metod Business Intelligence. Przegląd hurtowni danych obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawowe zasady zarządzania danymi w korporacji (Corporate Information Factory), integracja źródeł danych (narzędzia ETL), charakterystyka hurtowni danych pod względem zastosowań oraz rozwiązań technologicznych, zasady projektowania hurtowni danych i modeli analitycznego przetwarzania danych (OLAP), a także krótkie wprowadzenie do nowoczesnych architektur i metod optymalizacji hurtowni. Problematyka eksploracji danych omawiana jest w zakresie charakterystyki systemów i technik eksploracji danych pod względem ich zastosowań i reprezentacji rezultatów eksploracji, jak też w zakresie szerzej rozumianych metodologii odkrywania wiedzy z dużych baz danych (KDD).

 

Programowanie aplikacji (PRA)
Celem przedmiotu jest omówienie nowoczesnych koncepcji programowania aplikacji, prezentacja technik i technologii programowania aplikacji w języku programowania Javie, wyrobienie umiejętności tworzenia aplikacji z użyciem bogatego zestawu narzędzi środowiska Javy. Materiał obejmuje: programowanie wejścia-wyjścia, programowanie kolekcji, programowanie aplikacji GUI, zaawansowane techniki użycia typów sparametryzowanych (generics), mechanizmów refleksji, adnotacji i skryptów, nowoczesnie narzędzia programowania współbieżnego, programowanie sieciowe, programowanie aplikacji WEB.

 

Programowanie w relacyjnych bazach danych (PWB)
Celem przedmiotu jest poznanie i nabranie umiejętności wydobywania i przetwarzania informacji w bazie danych (po stronie serwera bazy danych) a także poznanie rozszerzeń tradycyjnych baz danych takich jak: opcja proceduralna, obiektowo-relacyjna baza danych, rozproszona baza danych, baza dokumentów XML. W szczególności słuchacz nauczy się układania zapytań SQL obejmujących wybieranie danych z kilku tabel, grupowanie danych, podzapytania, modyfikację zawartości bazy danych (INSERT, UPDATE i DELETE), definiowanie schematu bazy danych (CREATE, ALTER, DROP), deklaratywne więzy spójności, procedury składowane i wyzwalacze. Rozważane przykłady dotyczą baz danych Microsoft SQL Servera i Oracle.

 

Projektowanie relacyjnych baz danych (PRD)
Celem przedmiotu jest nabranie umiejętności projektowania schematów relacyjnych baz danych - w tym korzystania z narzędzi komputerowego wspomagania projektowania CASE, nabranie umiejętności wydobywania i przetwarzania informacji w bazie danych w tym w zakresie interfejsów ekranowych, użycia języka programowania typu „Visual”, użycia instrukcji języka baz danych SQL, nabranie umiejętności tworzenia interfejsu użytkownika dla aplikacji baz danych (formularze, raporty, zdarzenia, wyzwalacze, obiekty multimedialne). Program przedmiotu obejmuje relacyjny model danych, użycie tabel i kwerend w Microsoft Access, modelowanie wymagań użytkowników i aplikacji przy użyciu narzędzia Microsoft Visio.


Projektowanie systemów informacyjnych (PRI)
Przedmiot prezentuje język UML, będący przemysłowym standardem wykorzystywanym do specyfikowania, wizualizowania, konstruowania i dokumentowania artefaktów wytwarzanych w procesie rozwijania oprogramowania. Program przedmiotu obejmuje: model przypadków użycia, zagadnienie obiektów i klas, związek generalizacji-specjalizacji, zagadnienia dotyczące asocjacji, diagramy aktywności, diagramy implementacyjne oraz diagramy pakietów.


Sieci komputerowe (SEK)
Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami działania współczesnych sieci komputerowych. Program przedmiotu obejmuje: podstawy działania sieci komputerowych, architekturę, cechy i usługi sieci komputerowych.


Systemy operacyjne (SOP)
Program przedmiotu obejmuje: omówienie historii i zadań systemów operacyjnych, interpreter poleceń - podstawy pracy z interpreterem poleceń, interpreter poleceń - pisanie skryptów powłoki, interpreter poleceń - praktyczne wykorzystanie skryptów powłoki, procesy i zarządzanie nimi, zarządzanie pamięcią, pamięć wirtualna, system plików.

 

Tworzenie aplikacji .Net (TAN)
Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień związanych  z budową dynamicznych witryn internetowych w środowisku ASP.NET, wykorzystujących bazę danych. Program przedmiotu obejmuje: języki HTML, CSS i JavaScript, środowisko Visual Studio.Net 2008, proste kontrolki serwerowe w ASP.NET, strony wzorcowe i mapy witryn internetowych, dostęp do danych w ASP.NET, zarządzanie stanem aplikacji w ASP.NET - parametry sesji i aplikacji, AJAX.

 

Wprowadzenie do programowania (WDP)
Cele przedmiotu jest nauczenie podstaw programowania i podstawowych pojęć związanych z programowaniem, wyrobienie umiejętności tworzenia prostych algorytmów i pisania programów, nauczenie podstaw programowania obiektowego, nauczenie podstaw języka programowania Java. Program przedmiotu obejmuje: wprowadzenie do programowania i języków programowania, opis i przykłady zastosowania konstrukcji jezykowych Javy, prezentację praktycznych sposobów i narzędzi rozwiązywania problemów programistycznych (np. wprowadzanie i formatowanie danych, rozbiór tekstów m.in za pomocą wyrażeń regularnych, działania na kolekcjach danych, wprowadzenie do programowania współbieżnego), omówienie ważnych, bardziej zaaawansowanych, koncepcji programowania obiektowego (polimorfizm, klasy wewnętrzne, interfejsy, typy sparametryzowane).


Zarządzanie projektem informatycznym (ZPR)
Celem przedmiotu jest zapoznanie z nowoczesnymi metodami prowadzenia projektów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania projektem informatycznym, uzmysłowienie złożoności prowadzenia projektów informatycznych, zapoznanie z metodami ich prowadzenia i nadzorowania zarówno pod kątem wykorzystania praktycznych narzędzi kierowania projektem jak i osiągania biznesowych celów projektu stawianych przez sponsorów projektu.
Przedmiot obejmuje wprowadzenie do zarządzania i do metodyk zarządzania projektem, zarządzanie projektem w warunkach zmienności, metodyki zwinne w tym XP, ciężkie metodyki na przykładzie Prince2, specyfikowanie projektu, procesy zarządzania projektem, zarządzanie zadaniami, zarządzanie czasem, struktury organizacyjne i modele zespołu projektowego, zarządzanie ryzykiem w projekcie, zarządzanie zespołem w projekcie, śledzenie i kontrola postępów prac.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj