PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Trener nowych technologii

Zakres tematyczny

1.    Szkolenia techniczne w organizacji (8h)
Zagadnienia podejmowane w ramach przedmiotu:
* Co to jest szkolenie techniczne – cele, uwarunkowania, proces.
* Uczenie się jako zmiana. Uczenie się z perspektywy organizacji, zespołów, jednostek a także otoczenia organizacji.
* Szkolenia techniczne na rynku biznesowym.
* Szkolenia techniczne w organizacji – wymagania oraz potrzeby odbiorcy tych szkoleń. Informatyk jako szczególny przykład trenera technicznego w organizacji.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* pozna zasady uczenia się człowieka dorosłego, ofertę szkoleń technicznych na rynku oraz specyfikę ich odbiorcy, uwarunkowania realizacji szkoleń technicznych w organizacji
* będzie potrafił zdefiniować specyfikę szkoleń technicznych jako szkoleń rozwijających wiedzę i umiejętności oraz określić rolę trenera umiejętności technicznych w procesie uczenia.


2.    Efektywność komunikacyjna trenera w organizacji (16h)
Zagadnienia podejmowane w ramach przedmiotu:
* Elementy psychologii komunikacji — kompetencje komunikacyjne, style zachowań w pracy grupowej,
* Współpraca trenera z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* pozna zasady i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej, uwarunkowania współpracy z innymi — zgodnie z preferencjami typologii MBTI.
* będzie potrafił określić preferencje uczestników szkoleń odnośnie sposobu gromadzenia wiedzy i pracy na szkoleniu oraz dostosować do nich formę przekazywanej wiedzy.


3.    Zarządzanie procesem szkolenia technicznego (16h)
Zagadnienia podejmowane w ramach przedmiotu:
* Diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników i organizacji.
* Przygotowanie programu szkolenia i oferty szkolenia.
* Metody prowadzenia szkoleń technicznych i narzędzia wspomagające pracę trenera.
* Ewaluacja szkolenia i działania poszkoleniowe utrzymujące efekty szkolenia.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* pozna proces szkolenia, metody diagnozy potrzeb szkoleniowych, zasady konstruowania programu oraz oferty szkolenia, tradycyjne i nowe metody prowadzenia szkoleń oraz sposoby oceny efektów szkolenia;
* będzie potrafił samodzielnie zbadać potrzeby Klienta (organizacji) oraz uczestników szkolenia, opracować program szkolenia i przygotować profesjonalną ofertę dla Klienta, wybrać i wykorzystać odpowiednie metody szkolenia dla uczestników szkolenia, przygotować sposoby oceny szkolenia oraz podtrzymania efektów szkolenia poprzez zaprojektowanie działań poszkoleniowych.


4.    Motywacja i zaangażowanie uczestników szkolenia. (16h)
Zagadnienia podejmowane w ramach przedmiotu:
* Motywacja i zaangażowanie trenera – jak ją utrzymać?
* Motywacja w procesie uczenia się.
* Uczenie się indywidualne i w zespole, co daje a co zabiera grupa z perspektywy zaangażowania w szkolenie?
* Techniki twórcze w pracy trenera technicznego.
* Metody aktywizujące grupę podczas szkoleń technicznych.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* pozna zagadnienie motywacji w procesie uczenia się oraz techniki twórcze i metody aktywizujące grupę, które służą utrzymaniu motywacji uczestników szkolenia;
* będzie potrafił pracować nad utrzymaniem poziomu własnej motywacji do prowadzenia szkolenia oraz uczestników szkolenia do aktywnego uczestniczenia w nim, wykorzystywać adekwatne do szkolenia i grupy uczestników metody aktywizujące uczenie się oraz korzystać z metod twórczego myślenia podczas tworzenia szkolenia technicznego oraz jego prowadzenia.


5.    Rangi i role w procesie szkoleniowym (16h)
W grupie osób to, w jaki sposób poszczególni jej członkowie realizują określone role ma kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji zadań grupowych. Im wyższą rangę posiada dana osoba w grupie tym więcej odpowiedzialności spoczywa na niej za osiągnięcie wyznaczonego celu. Podczas prowadzenia grupy w procesie szkolenia osoba odpowiedzialna za jego przebieg potrzebuje mieć gotowość i możliwości by zająć role zarówno specjalisty i autorytetu w danej dziedzinie, jak też nauczyciela, coacha, lidera i facylitatora. Realizacja każdej z tych ról wymaga odpowiednich umiejętności. Prowadzenie grupy wymaga również umiejętnego korzystania ze swojej pozycji – świadomość i dostęp do posiadanych w danej sytuacji  rangi jest niezbędne, by z sukcesem realizować zadania grupowe.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* będzie posiadał znajomość rodzajów rang ( ranga społeczna i instytucjonalna, psychologiczna i duchowa), konsekwencje świadomego i nieświadomego używania i nadużywania rangi. Znajomość specyfiki ról specjalisty, autorytetu, nauczyciela, lidera, coacha i facylitatora potrzebnych w procesie szkolenia i sposobów ich używania;
* będzie potrafił rozpoznać rolę potrzebną na danym etapie szkolenia i w określonej sytuacji, nabierze umiejętności odnajdywania tej roli w sobie i  umiejętnego jej używania. Nabierze świadomości własnej rangi i sposobów jej używania.


6.    Elementy projektowania materiałów szkoleniowych (24h)
Podczas zajęć Uczestnicy poznają zasady typografii i będą mieli okazję na bieżąco zastosować je podczas składania typowych i mniej typowych fragmentów materiałów szkoleniowych. Przedstawione zostaną również techniki prezentacji informacji, które pozwolą trenerom w sprawny sposób wyróżnić istotne z punktu widzenia szkolenia treści, tak aby były one łatwe do przyswojenia i odnalezienia przez słuchaczy projektowanych przez Uczestników Studium szkoleń. Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom jak duży wpływ ma sposób prezentacji treści na czytelność, przyjazność i odbiór materiałów szkoleniowych, slajdów, czy notatek dla uczestników szkoleń.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* będzie posiadał wiedzę dotyczącą zasad typografii oraz technik prezentacji informacji;
* będzie potrafił zaprojektować, wykonać materiały szkoleniowe, tak aby wykorzystać w optymalny sposób przestrzeń materiałów oraz własności percepcyjne człowieka.


7.    Metodyka w szkoleniach technicznych — warsztat umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego szkolenia (16h)
Zagadnienia podejmowane w ramach przedmiotu:
* Trudności  pojawiające się w trakcie realizacji celów szkoleń technicznych – jak sobie z nimi radzić.
* Przegląd metod podnoszących efektywność szkoleń technicznych i realizację założonych celów.
* Metodyka podnosząca efektywność procesu uczenia się w szkoleniach online: webcasty, webinaria, e-learning.
* Zasady przygotowania i prowadzenia szkolenia technicznego realizowanego na sali szkoleniowej.
* Warsztaty umiejętności dobierania form szkoleniowych i ich przeprowadzania w czasie zajęć – praca na case study.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów będzie:
* wiedział, w jaki sposób efektywnie przekazywać uczestnikom szkoleń wiedzę i umiejętności;
* wiedział, w jaki sposób projektować i jak stosować kluczowe metody zwiększające zaangażowanie uczestników m.in. case study, dyskusje, interaktywny wykład, gry;
* świadomie kierował procesem szkolenia;
* trenował umiejętności prowadzenia zajęć.


8.    Rozwój kompetencji trenera (24h)
Zagadnienia podejmowane w ramach przedmiotu:
* Wypracowanie modelu kompetencji trenera nowych technologii – wzór modelowych zachowań gwarantujących skuteczne prowadzenie szkoleń.
* Trening umiejętności  prowadzenia szkoleń na bazie wypracowanego modelu kompetencji.
* Diagnoza kompetencji trenera i wyznaczenie obszarów do rozwoju podczas samplingów.
* Przygotowanie indywidulanych planów rozwoju.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* pozna swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju w kontekście wypracowanego modelu kompetencji trenera nowych technologii;
* będzie potrafił wypracować plan rozwoju osobistych kompetencji w perspektywie krótko i długookresowej oraz określić metody ich wspierania w tym zakresie.


9.    Krytyka, konflikty i szkolenia (16h)
Krytyka jest nieodłącznym elementem nauki. Niekonstruktywna może uniemożliwić lub zniweczyć proces dydaktyczny, umiejętnie używana jest pomocna, umożliwia przemianę. W sytuacji pracy z grupą umiejętność zarządzania „krytykiem wewnetrznym” zarówno prowadzącego, jak i uczestników szkolenia, jak również „krytykiem zewnętrznym” jest kluczową umiejętnością, która polega na:
* umiejętności wyjścia poza własny schemat reakcji,
* precyzyjnym formułowaniu zarzutów,
* znajdowaniu użytecznej dla siebie treści w krytyce,
* umiejętności obrony własnych racji,
* wyrażaniu i akceptacji emocji w sytuacji krytyki.
Celem warsztatu jest:
* Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji krytyki w grupie, wobec prowadzącego lub pomiędzy uczestnikami.
* Wzrost wiedzy i samoświadomości dotyczącej procesów psychicznych związanych z sytuacją krytykowania.
* Uczenie konstruktywnego krytykowania wzmacniającego chęć do współpracy.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* pozna zasady asertywnej, konstruktywnej krytyki,
* zaznajomi się z zagadnieniem krytyki wewnętrznej i zewnętrznej w psychologii procesu.
* będzie potrafił formułować i przyjmować zarzuty, stawiać granice, bronić swojego stanowiska oraz stanąć po stronie oponenta.


10.    Trudni ludzie i trudne sytuacje (16h)
Co robić jeśli ktoś lub cos zakłóca przebieg szkolenia? Zaproponujemy szereg metod i narzędzi zrozumienia i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawić się w grupie. Tzw. trudni uczestnicy są wyzwaniem dla prowadzącego. Zrozumienie znaczenia ich zachowania, przekształcenie go i wykorzystanie w procesie kształcenia może okazać się wartościową umiejętnością. Celem warsztatu jest zapoznanie się Uczestników Studiów z metodami radzenia sobie w trudnych sytuacjach grupowych podczas prowadzenia szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem metody procesu grupowego.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* będzie znał teorię procesu grupowego w psychologii procesu i zastosowanie tego narzędzia do pracy nad trudnościami w grupie;
* będzie potrafił przeprowadzić sorting zaistniałych kwestii spornych, zdefiniować role w grupie, pracować z progami tożsamości grupowej, rozpoznawać kanały przepływu informacji  w grupie, będzie rozumiał społeczne aspekty problemów relacyjnych oraz zdobędzie umiejętność radzenia sobie z trudnymi uczestnikami szkoleń.


11.    Siła barwy w procesie szkoleniowym (16h)
Celem przedmiotu jest przekazanie i utrwalenie wiedzy o zasadach rządzących barwą i literą oraz zaznajomienie Uczestników Studium ze wzajemnymi związkami barw i otoczeniem a także powiązań artystyczno-merytorycznych między literą a barwą. Priorytetem jest zrozumienie zasad nimi rządzących, świadome i profesjonalne ich używanie w praktyce podczas projektowania prezentacji szkoleniowych. Treści programowe obejmują następujące zagadnienia:
* Czym różni się kolor od barwy?
* Symbolika i znaczenie kolorów.
* Oddziaływanie barw na siebie wzajemnie.
* Oddziaływanie barw na otoczenie. (Wpływ światła)
* Jak profesjonalnie zestawiać kolory.
* Kreatywność w zestawieniach kolorystycznych.
* „Siła rażenia” poszczególnych barw.
* Kolory trudne do odwzorowania w druku.
* Adekwatność użytego fontu do tematyki.
* Wpływ marginesów tzw. „powietrza” na  czytelność.
W efekcie realizacji modułu Uczestnik Studiów:
* będzie znał wybrane elementy teorii barwy;
* będzie potrafił świadomie wykorzystać barwę jako element podnoszący jakość projektowanych przez siebie szkoleń.


12.    Studium przypadku (8h)
Zajęcia podsumowujące zdobyte przez Uczestników Studium wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania szkoleń technicznych uwzględniając nie tylko zakres szkolenie, jego cele, ale również swoje indywidualne cechy jako trenera. Każdy z Uczestników Studium przedstawia przykład szkolenia, którego jest autorem (konspekt, materiały szkoleniowe, prezentację) w wersji początkowej (na początku studiów podyplomowych) oraz końcowej (na koniec studiów) z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz powodów, dla których zmiany te zostały wprowadzone.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj