PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Uczelnia >> Biuro prasowe

Projekty„RecONCILE”

 
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych wspólnie z Politechniką Federalną w Lozannie prowadzi projekt RecONCILE. To społeczno – informatyczny projekt badawczy, którego celem jest opracowanie szybkich mechanizmów oceny wiarygodności treści www.
Głównym rezultatem projektu będzie bezpłatne oprogramowanie udostępnione publicznie
w Internecie, jako rozszerzenie do przeglądarki. Rozwiązanie umożliwiające ocenę wiarygodności treści zamieszonych w Internecie wyróżniać będzie ważny i innowacyjny na skalę światową komponent – odporność na manipulację oceną.
Wiarygodność treści www określać będą specjalne algorytmy uwzględniające cztery aspekty: wiarygodność źródła, czyli ocenę i reputację osoby, instytucji, wydawcy, wiarygodność treści i opinię użytkowników stron www. Czwartym wyróżniającym elementem będzie ocena wiarygodności tych opinii. 
Właśnie z tego powodu oprogramowanie będzie pierwsze na rynku światowym. Uwzględni komponent, który eliminuje istotne zagrożenie – ewentualne próby manipulowania opinią użytkowników. Takie rozwiązanie zabezpieczy przez manipulowanie czyimś wizerunkiem. 
Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię ze środków Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego w ramach Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. 
Termin realizacji projektu: listopad 2011 – październik 2014.
Więcej informacji: www.reconcile.pjwstk.edu.pl

"System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej"

 
Liderem projektu jest Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Projekt realizowany jest w laboratoriach oddziału zamiejscowego uczelni w Bytomiu. Prowadzone prace dotyczą m.in. podniesienia standardów diagnostyki w ortopedii, chirurgii urazowej, itp. dzięki zastosowaniu innowacyjnych mechanizmów techniczno – informatycznych.
Partnerami medycznymi przedsięwzięcia są: Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Realizatorami techniczno – informatycznej części projektu są naukowcy z Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej.
W ramach projektu realizowane są pomiary wykorzystywane w medycynie, rehabilitacji, sporcie czy biomechanice. Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie elektronicznego modelu szkieletowo – mięśniowego umożliwiającego analizę, porównywanie, klasyfikację i wizualizację ruchu. 
Wyniki projektu pomogą wykrywać nieprawidłowości neurologiczno – motoryczne. Będą przydatne w opracowywaniu projektów protez oraz implantów ortopedycznych. Pomogą w planowaniu rehabilitacji oraz przygotowywaniu analizy skutków zabiegów medycznych.
Rezultaty projektu znajdą również zastosowanie w pomiarach wydolnościowych i optymalizacji ruchów zawodowych sportowców.
Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Termin realizacji projektu: lipiec 2009 – czerwiec 2012.
Więcej informacji: www.hml.pjwstk.edu.pl

„Akademickie Mazowsze 2030”
 
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych należy do konsorcjum sześciu warszawskich uczelni wyższych realizujących projekt „Akademickie Mazowsze 2030”.
To pierwszy tego typu projekt w Polsce stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie. Jego celem jest dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości.
Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza  w perspektywie 2030 roku. Eksperci określą m.in. czynniki, które w największym stopniu będą wpływać na rozwój uczelni wyższych, potrzeby rynku pracy w 2030 roku oraz działania, jakie powinny być podjęte, żeby dostosować ofertę kształcenia do wymogów rynku pracy przyszłości.
„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest przy współpracy m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Urzędem Miasta st. Warszawy, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego, etc.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Termin realizacji projektu: maj 2009 – marzec 2012.
Więcej informacji: www.akademickiemazowsze2030.pl

 „Interkadra”

 
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych jest liderem projektu. Partnerami są: Oddział Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach oraz Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie.
Projekt obejmuje m.in. realizację interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu Bioinformatyka oraz internetowych studiów podyplomowych „Bazy danych i ich aplikacje” związanych z programowaniem i administrowaniem bazami wykorzystywanymi w różnych dziedzinach gospodarczych.
Głównym wyróżnikiem studiów bioinformatycznych jest połączenie badań naukowych, medycznych i elementów biznesu. Czteroletni program studiów w języku angielskim obejmuje zajęcia z zakresu nowoczesnych technik informatycznych, prace laboratoryjne z obszaru genomiki i proteomiki, projekty badawcze z zakresu zastosowań informatyki
w biologii i medycynie.  
Celem projektu jest  zwiększenie efektywnego wykorzystania narzędzi i technologii informatycznych w różnych obszarach nowoczesnej gospodarki.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Termin realizacji projektu: październik 2010 – czerwiec 2015.
Więcej informacji: www.interkadra.pjwstk.edu.pl  

„Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej
na wiedzy – wzbogacenie programu dydaktycznego w PJWSTK”

 
Projekt realizowany jest przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w ramach programu polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Kierunki zamawiane”. Uczelnia wygrała konkurs organizowany przez MNiSW.
Celem programu jest popularyzacja i uatrakcyjnienie kierunków ścisłych, technicznych jako tych dziedzin edukacji, które mają ogromny wpływ na rozwój nowoczesnej gospodarki. 
W ramach projektu stypendia otrzymuje do 50% studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Informatyka w trybie dziennym  w roku akademickim 2009/2010. W pierwszym roku stypendystów wyłonił konkurs na podstawie egzaminu z matematyki. W kolejnych latach decydować będzie średnia ze studiów. Stypendia, w wysokości 1000 złotych miesięcznie, wypłacane będą przez 10 miesięcy w roku przez 3,5 roku (czas trwania studiów inżynierskich). Ze stypendiów mogą korzystać także studenci zagraniczni.
Dodatkowo w ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie ułatwiające studia studentom niewidomym i słabowidzącym. Unowocześniony i wzbogacony zostanie także program nauczania na Wydziale Informatyki. W planach jest poszerzenie specjalizacji i położenie większego nacisku na programowanie w języku Java oraz kursy aktywnego poszukiwania pracy dla studentów ostatniego roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji: www.pjwstk.edu.pl/wsparcie 

„Studia w PJWSTK – krok ku gospodarce opartej na wiedzy"
 
W 2010 roku Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych po raz drugi wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizowany w ramach programu „Kierunki zamawiane” i realizuje projekt „Studia w PJWSTK – krok ku gospodarce opartej
na wiedzy".
W ramach projektu studenci studiów inżynierskich i magisterskich będą otrzymywać stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku. Stypendia będzie mogła otrzymywać połowa studentów PJWSTK studiów stacjonarnych w Warszawie oraz wydziału zamiejscowego w Gdańsku.
Pozostali studenci w pierwszym semestrze korzystać będą z kursów mających na celu wyrównanie poziomu wiedzy z zakresu matematyki. W drugim semestrze zorganizowany zostanie kurs z informatyki dla osób niezdających tego przedmiotu na maturze. Studenci studiów magisterskich skorzystają z kursów wyrównawczych z zaawansowanych multimediów.
Najlepsi studenci będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania na kursy i egzaminy certyfikujące (Adobe, CISCO, Microsoft). Studenci ostatnich lat zaproszeni zostaną na atrakcyjne staże w liczących się przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. w Japonii
i krajach Unii Europejskiej).
Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji: www.pjwstk.edu.pl/zamawiane

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj