PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Konkurs na logo Mazowieckiej Kamienicy Artystycznej

Mazowiecka Kamienica Artystyczna we współpracy z Okregiem Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków ogłosiła
konkurs na logo Mazowieckiej Kamienicy Artystycznej

 

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO MAZOWIECKIEJ KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ

I. Organizator i przedmiot konkursu

1. Mazowiecka Kamienica Artystyczna Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem we współpracy z Okręgiem Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków, ogłasza konkurs na Logo Mazowieckiej Kamienicy Artystycznej w postaci znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Wybrane logo będzie przeznaczone do celów:

    * identyfikacyjnych
    * reprezentacyjnych
    * korespondencyjnych

W szczególności umieszczone będzie na:

    * wydawnictwach
    * plakatach
    * ulotkach
    * nośnikach elektronicznych i w Internecie
    * nośnikach reklamy zewnętrznej
    * gadżetach promocyjno-reklamowych

- Mazowiecka Kamienica Artystyczna Sp. z o.o. została powołana w celu integracji środowisk twórczych z biznesem oraz promocji i rozwoju polskiej sztuki w kraju i za granicą.
- Dzięki współpracy z ludźmi tworzącymi rzeczy oryginalne, przede wszystkim w szeroko rozumianym świecie artystycznym, Mazowiecka Kamienica Artystyczna stwarza nowe możliwości dla zainteresowania polską sztuką inwestorów krajowych i zagranicznych.
- MKA ma stanowić nowoczesną platformę do promocji polskiej sztuki.

2. Logo Mazowieckiej Kamienicy Artystycznej powinno składać się ze znaku graficznego i frazy Mazowiecka Kamienica Artystyczna

II. Uczestnicy konkursu

1.    Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym.

2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami, określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

IV. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Wydruk projektu w wersji kolorowej na formacie A4. Projekt znaku graficznego powinien być zaprezentowany w formacie 15x15 cm (lub 15 cm dłuższy bok) i zmniejszeniu 1,5 x 1,5 cm, a na drugim wydruku sposoby połączenia znaku i nazwy „Mazowiecka Kamienica Artystyczna” Na odwrocie pracy powinno znaleźć się godło/hasło kodujące jego wykonawcę.

2. Ponadto, ten sam projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego, zapisanego na nośniku CD-R, w formacie wektorowym. Nośnik powinien być oznaczony hasłem identycznym, jak na projekcie.

3. Do projektu należy dołączyć kopertę, oznaczoną tym samym hasłem, które widnieje na pracach oraz dopiskiem „Konkurs na logo Mazowieckiej Kamienicy Artystycznej”. W kopercie należy umieścić:

a) imię i nazwisko autora / dane podmiotu zgłaszającego projekt

b) adres do korespondencji, telefon, e-mail.

4. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów. Każda z prac powinna znajdować się w odrębnym opakowaniu i opatrzona winna być odrębnym godłem/hasłem.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe, z dopiskiem „Konkurs na logo Mazowiecka Kamienica Artystyczna” należy dostarczyć na adres:

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 27 września 2011 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

VI. Ocena prac

1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunku opisanego w I. 2, czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, oryginalność, łatwość konwersji na różne media.

2. Oceny prac dokona Jury Konkursu

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Jury zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

4. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięski projekt.

5. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych biorących udział w Konkursie.

VII. Nagroda

1. Za projekt, który wybierze Jury Konkursu, przyznana zostanie nagroda.

2. Nagroda w konkursie to:
    Telewizor Philips 5000 LED series LCD TV Pixel Plus HD 40” (102cm) 977,3x86x605,6 mm.

3. Zwycięzca przekazuje autorskie majątkowe prawa autorskie do wykorzystania w celach wymienionych   
    w pkt.1 rozdz.I zwycięskiego projektu.

VIII. Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 4 października 2011 r.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, www.owzpap.pl

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub mailem.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o laureacie konkursu.
 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

IX. Prawa autorskie

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

2. Zwycięski projekt logo w postaci znaku graficznego jest własnością Mazowieckiej Kamienicy Artystycznej, której niniejszym przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, związane z wykorzystaniem go do własnych potrzeb przez Mazowiecką Kamienice Artystyczną we wszelkich polach eksploatacji.

3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.

X. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.

3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela sekretariat  Okręgu Warszawskiego ZPAP tel. 22 827 64 13 lub owzpap@owzpap.pl

4. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej OW ZPAP www.owzpap.pl

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj