PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Zarządzanie procesami biznesowymi

Program nauczania

1. Zarządzanie procesami – wprowadzenie (I semestr, 32 h)

Opis przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi, opartymi o najnowsze i najlepsze standardy światowe, aspektami zarządzania procesami. Przekazana zostanie wiedza na temat rodzajów procesów, istoty podejścia procesowego w różnych koncepcjach zarządzania oraz form integracji procesowej umożliwiającej osiąganie wielowymiarowych i synergicznych efektów zarówno strategicznych, taktycznych, jak i operacyjnych. Słuchacze posiądą umiejętności identyfikacji, projektowania i wdrażania procesów, kierowania procesami oraz zarządzania różnymi formami organizacji poprzez procesy.


2.  Zarządzanie informacją i wiedzą w organizacji  (I semestr, 32 h)

Opis przedmiotu:
W ramach zajęć zostaną omówione teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania informacją i wiedzą w organizacji. Na zajęciach przekazana zostanie teoria dotycząca procesów zarządzania informacją i wiedzą (lokalizowania, pozyskiwania i rozwoju, transferu i dzielenia się, wykorzystywania, zachowywania) i podstawowych strategii zarządzania informacją i wiedzą. Słuchacze posiądą umiejętność projektowania i wdrażania idei zarządzania informacją i wiedzą, poznają elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania koncepcji w organizacjach. W części praktycznej zajęć przewidziane są studia przypadków i praca koncepcyjna nad procesami zarządzania informacją i wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach.


3. Zarządzanie zmianą i ryzykiem (I semestr , 32 h)
Opis przedmiotu:
Zarządzanie zmianą (z ang. Change Management) stanowi strukturalne, świadome działanie jednostki, zespołu i zdefiniowanej organizacji w odniesieniu do zaistniałych, niekoniecznie przewidywalnych, okoliczności makro i mikro-ekonomicznych, w sposób zapewniający najbardziej prawdopodobną realizację założonych celów. W praktyce, działanie takie polega na prawidłowym zarządzaniu przedsięwzięciem, informacją i - przede wszystkim - zasobami ludzkimi. Istotą tematyki zajęć będzie, zatem, wskazanie praktycznych sposobów takiego zarządzania w przedsiębiorstwie, w aspekcie realizacji przez grupę ćwiczeniową zdefiniowanych przez Prowadzącego projektów, zadań i wyzwań. Szczególna uwaga zostanie  poświęcona następującym zagadnieniom:
1.    Celowość zmiany
2.    Strategia wdrożenia zmiany
3.    Działania operacyjne zarządzania zmianą
4.    Komunikacja oraz zarządzanie zespołem w warunkach zmiany
5.    Optymalizacja zarządzania zmianą (czy potrafię lepiej?)
Ryzyko operacyjne to  ryzyko wystąpienia błędów w przeprowadzanych transakcjach, ryzyko strat wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych  procesów, ludzi i systemów technicznych,  lub ze zdarzeń zewnętrznych. Obecnie przedsiębiorstwa działają w stale zmieniającym się otoczeniu. Kluczowym dla nich zagadnieniem staje się zarządzanie ciągłością działania (Business Continuity Managment, BCM). Zapewnienie płynności procesów biznesowych wymaga wypracowania działań mających na celu przewidywanie incydentów, które mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Słuchacze posiądą umiejętności: jak pisać, aktualizować i testować plany awaryjne w przypadku wystąpienia zagrożeń naruszających bezpieczeństwo: procesowe, środowiskowe, pracy, fizyczne, osobowe, informacji.


4. Modelowanie procesów biznesowych  (II semestr, 32 h)
Opis przedmiotu:
Opis przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami modelowania procesów biznesowych. Słuchacze poznają składnię języka BPMN (Business Process Modeling Notation), zdobędą umiejętność identyfikacji procesów biznesowych oraz ich przedstawiania w formie diagramu BPMN przy użyciu narzędzi wspomagających modelowanie i optymalizację procesów.

 

5. Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania  (II semestr, 32 h)
Opis przedmiotu:
W ramach zajęć studenci poznają narzędzia informatyczne wykorzystywane w różnych obszarach zarządzania. Zajęcia będą obejmować zarówno narzędzia wykorzystywane do zarządzania, projektowania i symulowania procesów pracy, jak i narzędzia wykorzystywane do wsparcia innych obszarów działalności firmy (zarządzanie dokumentami, wiedzą, systemy Business Intelligence itp.).


6.   Zarządzanie komunikacją w zespole (II semestr, 32 h)
Opis przedmiotu:
Przedmiot łączy teoretyczną wiedzę o komunikacji w biznesie z ćwiczeniami doskonalącymi umiejętności komunikacyjne menedżerów. Słuchacze będą trenować prowadzenie różnego rodzaju zebrań, wygłaszanie prezentacji oraz pisanie raportów. Osobnym tematem będzie komunikacja internetowa w epoce Web 2.0.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj