PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Zarządzanie procesami biznesowymi

Informacje ogólne

Z procesami mamy do czynienia w gospodarce niezależnie od tego, czy je dostrzegamy i nimi zarządzamy, czy nie. We współczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej występuje potrzeba organizacji działań zorientowanych nie tyle na tradycyjne funkcje, co na procesy. Zamiast koncentracji na segmentacji przedsiębiorstwa na poszczególne działy, np. dział produkcji, dział marketingu, itp. wysiłki podejmowane są w celu identyfikacji, koordynacji, nadzoru i doskonalenia procesów przebiegających w poprzek tradycyjnych działów – np. procesu powstawania produktu. Postacią centralną jest w tym ujęciu klient, zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny; dużą wagę przykłada się też do wzajemnych interakcji organizacji i jej otoczenia.
Decyzja o zastosowaniu podejścia procesowego w przedsiębiorstwie należy do typu decyzji strategicznych. Jej podjęcie może wynikać z chęci poprawy sprawności działalności organizacji, być wymuszone przez konkurencję bądź związane z restrukturyzacją firmy na skutek fuzji lub przejęcia. Najczęściej towarzyszą jej zmiany w systemach informatycznych używanych jako narzędzia wspomagające zarządzanie firmą. Choć decyzja o zastosowaniu podejścia procesowego podejmowana jest przez najwyższe kierownictwo, zmiany w funkcjonowaniu firmy mają wpływ na wszystkie szczeble pracowników i na wszystkie obszary działalności firmy. Dlatego też włącza się w nie wszystkich pracowników. Umiejętność sprawnego i skutecznego zastosowania podejścia procesowego należy w związku z tym uznać za jedną z najważniejszych kompetencji menedżerów, nie tylko najwyższego, ale i niższych szczebli. 
Celem studiów jest nabycie lub poszerzenie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego zarządzania procesami. Program nauczania obejmuje zarówno pracę nad rozwojem kompetencji „twardych”, takich jak opanowanie technik modelowania procesów przy pomocy narzędzi IT, przy użyciu bogato i nowocześnie wyposażonej bazy naukowo-dydaktycznej PJWSTK, jak i umiejętności „miękkich”, związanych z zarządzaniem tzw. czynnikiem ludzkim, w szczególności w trudnych warunkach wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie . Tak jak w przypadku wszystkich rodzajów studiów prowadzonych w PJWSTK, nacisk będzie kładziony na nabycie umiejętności praktycznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w szeroko rozumianej dziedzinie zarządzania procesami w nowoczesnych instytucjach.

 

Idealni kandydaci to osoby zajmujące stanowiska kierownicze, lub pragnące w niedalekiej przyszłości awansować na stanowiska, przy których wymagane są kompetencje sprawnego zarządzania procesami, stosowania nowoczesnych narzędzi IT w zarządzaniu czy zapewnienia sprawnej komunikacji w zespole.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Terminy naborów: od 6 maja do 30 września 2013 roku  (lub do wyczerpania miejsc).

 

Studia trwają 2 semestry, program przewiduje 192 godzin zajęć, w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych.


Kierownikiem studiów jest dr Małgorzata Cieciora;
e-mail: Malgorzata.Cieciora@pjwstk.edu.pl

 

Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodny z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie.

 

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowe)
- dla absolwentów PJWSTK - 500 zł
- dla absolwentów innych uczelni - 1000 zł

Czesne: za semestr: 3 200 zł

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj