PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

MNiSW dofinansowało projekty badawcze PJWSTK

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowało dwa projekty badawcze realizowane przez PJWSTK.

 

Opracowanie ilościowych miar ruchu, racjonalizujących, na podstawie wielomodalnego pomiaru ruchu, subiektywne kryteria UPDRS w celu polepszenia diagnostyki przed i po wszczepieniu stymulatora DBS u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Celem projektu realizowanego we współpracy z Kliniką Neurologii i Kliniką Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest opracowanie ilościowych miar ruchu racjonalizujących oceny wystawiane na podstawie Ujednoliconej jakościowej skali ocen nasilenia choroby Parkinsona (ang. UPDRS) Ponieważ jednym z głównych objawów choroby Parkinsona są zaburzenia ruchowe racjonalizacja dotyczyć będzie ocen związanych z ruchem całego ciała ale również ruchem jego fragmentów takich jak: część dolna, dłoń z palcami, mimika twarzy. Techniczną podstawą dla realizacji projektu jest Laboratorium Ruchu HML (ang. Human Motion Laboratory) Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Laboratorium umożliwia wielomodalny pomiar ruchu na który składają się: pomiary kinematyki ruchu, reakcji sił podłoża, elektromiografia dynamiczna, rejestracja video. Dla wielomodalnych pomiarów ruchu określane będą z wykorzystaniem zaawansowanych technik matematycznych cechy ruchu/(wektor cech ruchu) Wielomodalne pomiary ruchu przeprowadzone będą dla pacjentów z idiomatyczną chorobą Parkinsona przed i po zabiegu wszczepienia stymulatora DBS (ang. Deep Brain Stimulation). Na podstawie zapisu wideo pacjenci będą oceniani przez lekarzy diagnostów z wykorzystaniem ocen punktowych UPDRS przy jednoczesnej znajomości cech ruchu. W konsekwencji dla każdego pacjenta będą określone liczbowe cechy ruchu i punktowa ocena UPDRS. W pierwszym etapie realizacji projektu na tej podstawie określone zostanie odwzorowanie pomiędzy liczbowym pomiarem ruchu a jego oceną punktową. Tak określone odwzorowane będzie wykorzystane do klasyfikacji pacjentów. W drugim etapie realizacji projektu określone zostaną cechy ruchu na podstawie których możliwe będzie poszerzenie skali UPDRS. Nadanie zebranym danym ruchu treści diagnostycznej wymaga doświadczenia i głębokiej wiedzy medycznej stąd projekt realizowany jest we współpracy z Kliniką Neurologii i Kliniką Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dr Andrzejem Przybyszewskim z University of Massachusetts Medical Center, Dept NeurologyRedukcja wymiarowości szeregów czasowych póz oraz odkrywanie rozmaitości do których należą dla celów klasteryzacji, klasyfikacji i wizualizacji ruchu.

Analiza, modelowanie i synteza ruchu postaci ludzkiej jest aktualnym i nabierającym coraz większego znaczenia obszarem badawczym. Jednym z problemów występujących w tym obszarze jest redukcja wymiarowości danych pomiarowych ruchu a w szczególności danych dotyczących kinematyki ruchu. Potrzeba redukcji wymiarowości wynika z faktu, że pełnowymiarowe dane surowe opisujące ruch całej postaci są wysoko-wymiarowe, nieczytelne dla człowieka słabo poddają się klasteryzacji, klasyfikacji i trudno je wizualizować. Z tego powodu w dotychczasowych zastosowaniach np. medycznych ograniczano się do analizy pojedynczego stawu lub co najwyżej dwu sąsiednich stawów podczas gdy w typowym ruchu np. chodzie występuje silna korelacja pomiędzy ruchami poszczególnych fragmentów ciała. Co więcej brak tej korelacji może być objawem patologii ruchu i przesłanką do diagnozy schorzenia. Ze względu na wspomniane powyżej korelacje wydaje się możliwa parametryzacja pełnowymiarowego ruchu surowego niskowymiarowym parametrem. W literaturze obecna jest hipoteza, że rytmiczny ruch chodu parametryzuje się skalarnym parametrem. Podobne hipotezy można stawiać dla innych rodzajów ruchu jednak wymagają one eksperymentalnej weryfikacji. Większość prac badawczych dla celów takiej weryfikacji posługuje się danymi zawartymi w ogólnodostępnych bazach danych ruchu np. CMU (Carnegie Mellon University) co ogranicza ogólność wyników. Przewagą wnioskodawcy projektu jest posiadanie własnego laboratorium pomiaru ruchu umożliwiającego pozyskiwanie czterech następujących typów danych: danych kinematycznych z systemu Vicon, 16 kanałowych danych z systemu potencjałów mięśniowych EMG, danych z płyt naciskowych Kistler, czterech strumienie wideo z kamer Bastler’a. Wymienione cztery zestawy danych są funkcjami czasu synchronizowanymi względem danych kinematycznych. Każdy rodzaj danych zapisywany jest w specjalizowanej bazie danych która może być przeszukiwana z wykorzystaniem standardowego języka zapytań lub specjalistycznego interfejsu graficznego. Celem projektu będzie implementacja, testowanie i adaptacja znanych algorytmów redukcji wymiarowości do danych ruchu ograniczonych do kinematyki. Sprawdzone będą dwie koncepcje: i)redukcji wymiarowości zbioru póz z powrotem do indeksu czasu w danych niskowymiarowych, ii)redukcji wymiarowości fragmentów szeregów czasowych póz. W badaniach sprawdzana będzie użyteczność trzech różnych reprezentacji orientacji (kąty Eulera, kwaterniony, reprezentacja medyczna) Dodatkowo podjęta będzie próba wielorozdzielczej dekompozycji ruchu z wykorzystaniem schematu liftingu.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj