PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zaprasza wszystkich studentów i absolwentów do uczestniczenia w projekcie „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1 
Szczegółowe informacje na temat Projektu dostępne będą na jego stronie internetowej www……., która zostanie uruchomiona w styczniu 2011r. Za jej pośrednictwem prowadzona będzie również rekrutacja.
W ramach Projektu przewidziano:

1. Modyfikacje programu nauczania na Wydziale Informatyki we współpracy z pracodawcami.
Wprowadzone zostaną trzy nowe specjalności:
- Zarządzanie Projektami,
– Systemy wspomagania biznesu i administracji,
– Hurtownie danych.

Specjalizacje kierowane są do studentów PJWSTK II stopnia a w przypadku specjalności „Hurtownie danych” do studentów studiów internetowych I stopnia.

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów I stopnia; podpisany kontrakt z PJWSTK; deklaracja uczestnictwa i zgoda na przetwarzanie danych.

2. Współpraca z pracodawcami i wzmocnienie praktycznych aspektów nauczania.
W latach 2011-2013 organizowane będą –  staże, dla w sumie 75 absolwentów PJWSTK oraz praktyki dla 300 studentów PJWSTK.
Pracodawcy rekrutowani będą wśród partnerów biorących udział w Projekcie, przez Biuro Karier PJWSTK i w ramach targów pracy ICT.

Rekrutacja i kwalifikacja na staż/praktykę:
- ocena CV i listu motywacyjnego przez pracodawcę;
- rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą i przedstawicielem Biura Karier;
- zakwalifikowanie na staż/praktykę - pod warunkiem dostarczenia deklaracji uczestnictwa i oświadczenia o akceptacji regulaminu staży/praktyk.
Kryteria:
- podstawowe: studiowanie na ostatnim roku studiów I lub II stopnia w PJWSTK lub bycie absolwentem PJWSTK; profil stanowiska/zespołu do którego ma trafić stażysta/praktykant spójny z kierunkiem i wydziałem studiów; motywacja oceniana na rozmowie;
- dodatkowe, w przypadku list rezerwowych: średnia ocen; płeć; dodatkowe zainteresowania i działalność w obszarze zbliżonym do pracodawcy (na podst. rozmowy i CV).
Dokumenty:
CV i list motywacyjny; kserokopia dowodu osobistego, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o akceptacji regulaminu staży/praktyk i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników  współpracujących firm.
W latach 2010 – 2013 organizowane będą dla wszystkich studentów PJWSTK 2 godzinne zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów z 3 letnim doświadczeniem praktycznym. Spotkania będą się odbywać raz na kwartał.

4. Modernizację Biura Karier PJWSTK, w ramach której przeprowadzona zostanie:
- Modernizacja uczelnianej strony Biura Karier,
- Szkolenia dla pracowników Biura Karier PJWSTK:
- z zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi,
- z treningu i coachingu, pod kątem przyszłego prowadzenia warsztatów i kursów dla studentów.

5. Zatrudnienie doradcy zawodowego/psychologa, wspierającego studentów PJWSTK w określaniu ich:
- mocnych i słabych stron,
- ścieżki kariery,
oraz nauka autoprezentacji i konsultacje dokumentów aplikacyjnych o pracę.

6. Szkolenia dla studentów i absolwentów PJWSTK w zakresie:
- autoprezentacji; oceny własnego potencjału - SWOT własny; przygotowania dobrego CV i listu motywacyjnego,
- DEVELOPMENT CENTRE – kompleksowe badanie potencjału 75 stażystów - wynikiem badania będzie mapa umiejętności/kompetencji/motywacji studenta przed pójściem na staż, po stażu–rozmowa rozwojowa
Kryteria:
- status studenta PJWSTK/absolwenta PJWSTK
- w przypadku list rezerwowych – pierwszeństwo dla kobiet.
Dokumenty: deklaracja uczestnictwa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Organizacja targów pracy ICT
Zorganizowane zostaną, po raz pierwszy w PJWSTK, dwie edycje targów pracy ICT.

8. Partnerzy w Projekcie:
Projekt realizowany jest wspólnie z firmami, które podpisały z PJWSTK umowę o współpracy:
- Wydawnictwo Axel Springer Polska,
- Genomed Sp. z o.o.,
- Agencja Reklamowa FAMA,
- ATM S.A.,
- Clear Channel Poland Sp. z o.o. ,
- Gemius SA.
9. Dodatkowe firmy, które zgłosiły chęć współpracy z PJWSTK:
- Fundacja Bezpieczna Cybeprzestrzeń
- Optineo
- IBM

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj