PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Rozpoczęcie projektu InterKadra

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zaprasza do uczestnictwa w projekcie  „ Interaktywna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” kierowanego w głównej mierze do młodej kadry akademickiej PJWSTK. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1.1

W styczniu 2011r. zostanie uruchomiona strona internetowa, która posłuży do zamieszczania szczegółowych informacji na temat Projektu, jak również prowadzenia rekrutacji.

W ramach Projektu przewidziano:


Wdrożenie systemu doskonalenia kadry:
•    7- dniowe wizyty studyjne w wiodących ośrodkach zagranicznych, dla 20 osób  zainteresowanych łączeniem informatyki z innymi dziedzinami wiedzy.
o    Kto może uczestniczyć: kadra dydaktyczna PJWSTK.
o    Zakwalifikowanie na wizytę odbędzie się na podstawie: wyników ankiety badającej wiedzę, ankiet studenckich oceniających prace dydaktyków, wywiadu kwestionariuszowego kierownika projektu. Przy wyborze będą brane pod uwagę: motywacja do podniesienia umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami, poziom wiedzy merytorycznej oraz uwzględnienie w programie nauczania elementów interdyscyplinarności.
o    Terminy: wyjazdy są planowane w latach 2011 – 2015. W każdym roku planujemy 4 wizyty studyjne.
o    Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem strony Projektu od stycznia 2011, w trybie ciągłym.
•    Szkolenia specjalistyczne z nowoczesnych metod kształcenia.
W ramach jednego cyklu szkoleniowego proponujemy: szkolenie z Project Oriented Learning (4 dni), Rapid  Learning (4 dni), elementy autoprezentacji (2 dni), skuteczna komunikacja ze słuchaczami (4 dni). Szkolenia będą odbywać się w grupach 10 osobowych. W trakcie Projektu planujemy uruchomienie sześciu cykli szkoleń – czterech w Warszawie oraz po jednym w Bytomiu i w Gdańsku.
o    Kto może uczestniczyć: kadra dydaktyczna PJWSTK, uczestnik będzie uczestniczył we wszystkich szkoleniach w ramach  jednego cyklu szkoleniowego
o    Zakwalifikowanie na szkolenie odbędzie się na podstawie: wyników ankiety badającej wiedzę, ankiet studenckich oceniających prace dydaktyków, wywiadu kwestionariuszowego kierownika projektu. Przy wyborze będą brane pod uwagę: motywacja do podniesienia umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami, poziom wiedzy merytorycznej oraz uwzględnienie w programie nauczania elementów interdyscyplinarności.
o    Terminy: szkolenia będą organizowane w marcu 2011, listopadzie 2011, listopadzie 2012 i marcu 2013.
o    Rekrutacja będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej Projektu na 2 miesiące przed planowanym terminem szkolenia.
•    Kursy językowe dla kadry dydaktycznej z języka angielskiego.
W trybie: 2 godziny zajęć tygodniowo, grupy maksymalnie 10 – 12 osób. Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2010r. Są jeszcze wolne miejsca – chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach. Kurs będzie prowadzony do maja 2014r.
o    Kto może uczestniczyć: pracownicy dydaktyczni PJWSTK, którzy prowadzą lub planują prowadzenie zajęć w języku angielskim.
o    Terminy: zajęcia odbywają się w czwartki, o godzinie: 15:15, w sali 118.
o    Rekrutacja: obecnie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca – prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem maila do Magdaleny Rudzińskiej  m.rudzinska@pjwstk.edu.pl.

 

Staże dla doktorantów i postdoktorów PJWSTK
Przewidziano dwanaście  3 miesięcznych staży dla  6 doktorantów i 6 doktorów w wiodących zagranicznych jednostkach naukowych.
o    Kto może uczestniczyć: doktoranci i postdokotrzy PJWSTK.  Zgodnie z definicją POKL postdoktor jest to  „osoba posiadająca stopień doktora, nie dłużej niż 5 lat i która nie ukończyła 35 roku życia”. O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie temat doktoratu i ukierunkowanie projektowe. Kryteria wyboru - osiągnięte wyniki podczas studiów, zapotrzebowanie jednostek naukowo - badawczych i dydaktycznych na przedstawicieli konkretnego kierunku - specjalizacji oraz publikacje w znaczących czasopismach. Wyboru kandydata będzie dokonywać komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora PJWSTK.
o    Terminy: staże będą organizowane w okresie: wrzesień – listopad 2011, styczeń – marzec 2012, kwiecień – czerwiec 2012, październik – grudzień 2012, styczeń – marzec 2012, kwiecień – czerwiec 2012.
o    Rekrutacja  będzie prowadzona od stycznia za pośrednictwem strony internetowej Projektu w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

 

Stypendia dla postdoktorów 
o    Kto może uczestniczyć: postdoktorzy PJWSTK prowadzący działalność badawczą i dydaktyczną w obszarach informatyki interdyscyplinarnej – głównie kształcący w zakresie wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych. Zgodnie z definicją POKL postdoktor jest to „osoba posiadająca stopień doktora, nie dłużej niż 5 lat i która nie ukończyła 35 roku życia”.
o    Kryteria wyboru: dorobek naukowy w postaci publikacji, powstałego oprogramowania, udział w pracach naukowych uznanych zespołów badawczych. Preferowane kierunki bioinformatyka - 3 stypendia, Informatyka  - 4 stypendia.
o    Terminy: stypendia dla postdoktorów wypłacane będą od października 2011 do września 2013 r.
o    Rekrutacja rozpocznie się w kwietniu 2011 r. i będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej Projektu, wyboru dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora PJWSTK.

 

Interdyscyplinarne studia doktoranckie Bioinformatyka
Studia będą prowadzone w języku angielskim, we współpracy z Centrum Onkologii w Gliwicach i firmą Genomed Sp. z o.o.. W ramach studiów przewidziano 45 godzin wykładów, 20 godzin laboratoriów i 100 godzin warsztatów na semestr.
o    Kto może uczestniczyć: absolwenci  studiów politechnicznych lub uniwersyteckich na kierunkach: fizyka, biologia, chemia, biotechnologia, medycyna, informatyka bądź kierunki pokrewne. Wymagana średnia ze studiów: min. 4. O wyborze uczestnika decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim
o    Terminy:  studia rozpoczną się w październiku 2011 roku, a zakończą w czerwcu 2015 r.
o    Rekrutacja: planowana jest na maj 2011 r., ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na studia  podejmie Komisja Rekrutacyjna powołana na wniosek Rektora PJWSTK.
o    Dla 10 studentów studiów doktoranckich zaplanowano stypendia w wysokości 3500 PLN miesięcznie. Stypendia dla doktorantów będą wypłacane od października 2011 do czerwca 2015 r. Dodatkowo dla 4 osób zorganizowane zostaną  staże o długości 3 miesięcy  u partnerów Centrum Onkologii oraz Genomedzie.
o    Wysokość czesnego zostanie określona z chwilą ogłoszenia rekrutacji.

 

Internetowe studia podyplomowe z baz danych i ich aplikacji dostosowane do potrzeb osób słabo widzących
Studia rozpoczną się w październiku 2011 r. W ramach studiów przewidziano 5 nowych tematów o istotnym znaczeniu dla przetwarzania wiedzy w gospodarce.

o    Kto może uczestniczyć: studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, którzy w swojej pracy zawodowej używają narzędzi informatycznych i spotkali się z problemami użycia baz danych, w tym osób słabo widzących, które zainteresowane są kształceniem w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych w obszarach kluczowych dla gospodarki.
o    Terminy: studia rozpoczną się w październiku 2011 roku, natomiast zakończą w czerwcu 2012 roku.
o    Rekrutacja: zaplanowana jest na maj/czerwiec 2011 roku – o zakwalifikowaniu na studia decydować będzie komisja rekrutacyjna, w oparciu o dostarczone dokumenty.
o    Wpisowe wynosić będzie: 1 000 PLN; czesne za 2 semestry: 4 400 PLN.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj