PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia II-go stopnia >> Kultura Japonii

Opis przedmiotów

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:

1. Estetyka
Treści kształcenia: Wykład z elementami konwersatorium. Historia estetyki
na Zachodzie, główne zjawiska estetyki tradycyjnej oraz nowoczesnej w Azji. Analiza wybranych zagadnień z zakresu filozofii sztuki (przywołanie konkretnych dzieł w aspekcie wybranego problemu). Szczególny nacisk jest położony na zagadnienia takie jak: funkcje dzieła sztuki, związek piękna
z kategoriami prawdy i dobra, koncepcje artysty. Zanalizowane zostaną związki estetyki z ontologią i teorią poznania. Pojawi się kwestia związku sztuki i religii.   Estetyka transkulturowa. Estetyzacja rzeczywistości, konsekwencje tego zjawiska dla sztuki, np. literatury i filmu. Badania komparatystyczne w obrębie estetyki. Problem Obcego w kulturze i sztuce europejskiej, analiza wybranych dzieł sztuki europejskiej i azjatyckiej. Dynamika relacji poznający - poznawany. Azja (Japonia) w Europie. 
Efekty kształcenia: opanowanie aparatury pojęciowej estetyki, umiejętność patrzenia na zjawiska kultury przez pryzmat tej dyscypliny, uwrażliwienie
na odmienności estetyk różnych obszarów kulturowych.    

2. Filozofia kultury
Treści kształcenia: Zgodnie ze Standardami kształcenia dla kierunku kulturoznawstwo zajęcia powinny prezentować główne filozoficzne koncepcje kultury na tle wiodących prądów i tendencji w filozofii, z przewagą tej dwudziestowiecznej, a nawet najnowszej. Monograficznie jest przedstawiona japońska myśl filozoficzna w jej związku z buddyzmem, ogólnie scharakteryzowane są też niektóre inne filozofie wschodnioazjatyckie
w odniesieniu do zagadnień szeroko pojętej kultury.
Efekty kształcenia: Student powinien nauczyć się zrozumienia
dla filozoficznego sposobu myślenia, orientować w najważniejszych zagadnieniach nowożytnej filozofii, znać jej główne szkoły i samodzielnie operować głównymi kategoriami myślowymi przez nie używanymi, a przy tym zdobyć rozeznanie w specyfice filozofii japońskiej.

B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Antropologia kultury
Treści kształcenia: Niezależnie od realizowania wymogów Standardów przez omówienie podstawowych kategorii tej nauki,  w zajęciach jest położony nacisk na kwestie antropologii jako szkoły postaw wobec Innego, a zatem na takie zagadnienia jak: efekty zderzenia kultur, wielokulturowość, kulturowe aspekty globalizacji,  relatywizm kulturowy, wzory i wartości azjatyckie, europejskie
i uniwersalne, refleksja zwrotna w antropologii.
Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziedzinie podstawowych problemów współczesnej antropologii, a zarazem rozwinąć
w sobie gotowość i umiejętność poznawania obcości i odmienności kulturowej, jej rozumienia, tolerancji i kontaktu. 

2. Metody badań kulturoznawczych
Treści kształcenia: Celem zajęć jest przedstawienie współczesnych metodologii badań kulturoznawczych oraz specyfiki badań poszczególnych sfer rzeczywistości kulturowej i towarzyszących im metod.
Efekty kształcenia: Przygotowanie studenta do pracy badawczej
z wykorzystaniem warsztatu w zakresie kulturoznawstwa. Wdrożenie
do korzystania z aparatury pojęciowej dyscypliny, zaopatrzenie w narzędzia metodologiczne niezbędne do napisania pracy magisterskiej.

C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1. Antropologia widowisk
Treści kształcenia: W proponowanym ujęciu kultura rozumiana jest jako praktyka dramatyczna, a jej badanie koncentruje się na teatralności i teatralizacji praktyk życia codziennego oraz widowiskowości jako właściwości kultury. Przedmiotami refleksji są m.in. zjawiska rytualizacji, zabawy, gestu i tańca, relacji człowiek - maska, stygmatyzacji ciała i in. Wpisując się w aktualny
w ostatnich latach nurt performatyki, badania nad teatrem japońskim prowadzone są w połączeniu z praktyką widowiskową i w ścisłym współdziałaniu z artystami japońskimi (w obrębie badań nad spuścizną klasycznego teatru nō). O oryginalności podejmowanych działań stanowi równoległa praktyka widowiskowa, do udziału w której zachęcani są studenci. Jakkolwiek w poszukiwaniach badawczych jest obecna perspektywa historyczna, to nacisk jest położony na prowadzenie studiów zmierzających
do określenia miejsca tradycyjnych sztuk widowiskowych we współczesnej kulturze japońskiej.
Efekty kształcenia: Przełamanie dystansu i poczucia obcości wobec pozaeuropejskich widowiskowych form kultury przez ich poznanie
i zrozumienie teoretyczne, a także przez zaangażowanie studenta do ich aktywnego praktykowania. 

2. Audiowizualność w kulturze
Treści i efekty kształcenia: Zajęcia są rozwinięciem studiów
nad audiowizualnością i wstepu do filmoznawstwa, prezentowanych na etapie licencjackim. Koncentrują się na badaniach nad rodowodem oraz rolą sztuk
i mediów audiowizualnych w kulturze Japonii. W badaniach filmologicznych nad kinem japońskim nacisk położony jest na stosowanie aktualnych metodologii w obrębie nauk o sztuce: antropologii wizualnej i nowego historyzmu. Zmierzają one do dekonstrukcji stereotypów i daleko idących, nawarstwiających się interpretacji i klisz, powrotu do źródeł (nacisk kładziony jest na prowadzenie badań w Japonii i dokładne poznawanie kontekstu kulturowego, w którym powstają dzieła sztuki), po czym  dokonuje się subiektywne, świadome teraźniejszych obciążeń interpretatora wytwarzanie segmentów nowej narracji. Oprócz badań poświęconych sztuce filmowej podejmowane są także studia nad szeroko pojętą audiowizualnością. Tak więc przedmiotem refleksji są międzykulturowe różnice w tworzeniu i postrzeganiu symboli wizualnych oraz zagadnienia  dotyczące  mediów elektronicznych
w Japonii i antropologicznych konsekwencji ich funkcjonowania.

3. Japońska kultura popularna
Treści kształcenia: Zajęcia stanowią kontynuację wcześniejszego wprowadzenia do problematyki kultury popularnej w nowoczesnym społeczeństwie japońskim. Fenomeny tej kultury w wersji japońskiej
są powszechnie znane: film rysunkowy i komiks (manga, anime), seriale telewizyjne, muzyka j-pop i in.; na ich przykładzie można badać charakter
i funkcje kultury popularnej we współczesnym społeczeństwie, a także odsłonić mechanizmy funkcjonowania kultury masowej w samej Japonii i poza nią. Fenomen światowej popularności tych form, tak –  zdawałoby się – specyficznie japońskich, jest bowiem dogodnym punktem wyjścia dla analizy mechanizmów wymiany kulturowej w warunkach zglobalizowanego świata,
jak też dla ukazywania zaskakująco głębokich i wielorakich korzeni tekstów kulturowych, uważanych powszechnie za rdzenne,  w istocie zaś będących międzykulturowymi hybrydami.
Efekty kształcenia: uwrażliwienie na specyfikę, mechanizmy i wartości kultury masowej, na ich lokalny i ponadlokalny charakter, na jej związek
z mechanizmami rynku, technologii i nowej sztuki.

4. Komunikowanie międzykulturowe
Treści i efekty kształcenia: Zajęcia zapoznają studentów z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami komunikacji międzykulturowej, problemem języka jako narzędzia komunikowania się, różnic kulturowych, roli stereotypów i uprzedzeń w kontaktach między kulturami (orientalizm i okcydentalizm). Omawiane są różnice w sposobach komunikacji Europejczyków i Azjatów, Polaków i Japończyków.
Studenci będą mogli przeanalizować konkretne przykłady typowych kontaktów społecznych w kulturze japońskiej i polskiej, poznać mechanizmy komunikowania się Japończyków, japoński język ciała, mowę niewerbalną
i inne problemy przyczyniające się do powstawania nieporozumień między przedstawicielami dwóch kultur.
Celem zajęć jest uwrażliwienie studenta na zjawisko różnic kulturowych, nakłonienie go do poznania obszaru własnej kultury, zrozumienie zachowań typowych dla kultury japońskiej. Poruszane są także zagadnienia płci i hierarchii w kulturze oraz języku japońskim. Omówimy przykłady oraz skutki błędów
w komunikacji z Japończykami. Poznanie elementarnych zasad grzeczności
i etykiety japońskiej, tematów tabu oraz praktyczne przetrenowanie
i przyswojenie właściwych form komunikowania się po japońsku pozwoli studentom unikać błędów i niepowodzeń w tych kontaktach.

5. Muzyka w kulturze
Treści kształcenia: Zadaniem zajęć jest nie tylko ogólne przedstawienie wybranych tradycji muzycznych i ich współczesnych wizji (przykłady 
z Japonii, Chin,  Indii, Azji centralnej i północnej), ale też wskazanie na funkcję muzyki i żywego wykonania muzycznego w dzisiejszym świecie, z perspektywy doświadczeń na różnych kontynentach oraz w odniesieniu do różnych generacji.   Chodzi tu o doświadczenia osób żyjących w zmieniających się warunkach, przy jednoczesnym uwzględnieniu  (zanikających) różnic pokoleniowych, etnicznych, religijnych, klasowych i rasowych. Podkreślane są szczególnie funkcje muzyki dla tożsamości etnicznych, jak i też jej roli w budowaniu porozumienia z innymi i przełamywania stereotypów.
Efekty kształcenia: Muzyka pozwala lepiej zrozumieć siebie, a jednocześnie ułatwia nawiązanie kontaktów z innymi.

6. Internet w badaniach kultury
Treści kształcenia: Przedmiotem refleksji ogólnej jest  fenomen społeczeństwa informacyjnego oraz roli Internetu i nowych rodzajów komunikacji masowej
w przemianach kultury japońskiej ostatnich dekad. Zajęcia, których część ma charakter warsztatowy, odbywane pod kierunkiem japońskich prowadzących, mobilizują do praktykowania samodzielnego, ustawicznego monitorowania przez Internet nowych zjawisk w życiu społecznym i kulturalnym Japonii; uczą śledzenia aktualnych trendów, wyławiania odpowiedniości między ustaleniami teoretyków a konkretnymi treściami kultury.
Efekty kształcenia: Poznanie specyfiki japońskiego Internetu, nabycie praktycznej umiejętności korzystania z niego, orientacja w bieżących wydarzeniach i zbliżenie do zjawisk społecznych w Japonii.

7. Warsztaty komputerowe dla humanistów
Treści i efekty kształcenia: w zależności od stopnia zaawansowania studentów, w kilku grupach warsztatowych znajdą oni możliwość uzupełnienia
i sprofesjonalizowania swoich umiejętności komputerowych. Początkujący skorzystają z instrukcji w zakresie komputerowego składu tekstu czy wykorzystywania  internetowych baz danych do budowy własnej bibliografii
i  zasobów materiałowych do pracy magisterskiej, jak i innych najbardziej przydatnych programów użytkowych. Bardziej zaawansowani rozwiną swoje umiejętności posługiwania się z technikami, które umożliwiają  atrakcyjne przedstawienie treści w formach multimedialnych (budowa stron internetowych,  grafika i animacja komputerowa).

8. Seminarium interdyscyplinarne
Treści kształcenia: Interdyscyplinarny charakter seminarium polega na łączeniu  perspektyw: antropologicznej, orientalistycznej, historycznej, teatrologicznej, literaturoznawczej i innych. Jest ono zorientowane na pogłębiony, wyspecjalizowany opis, analizę i interpretację różnych przejawów kultury, szczególnie tej widowiskowej, w jej postaci wypracowanej w Japonii i innych krajach Azji oraz badanie mechanizmów ich recepcji i wpływów na kulturę Zachodu. 
Efekty kształcenia: zorientowanie studenta w wielości możliwych spojrzeń na rzeczywistość kulturową, upewnienie go w samodzielnie podjętym wyborze własnej metodologii pracy magisterskiej z jednoczesnym wzbogaceniem  jej
o nowopoznane elementy dodatkowe.

9. Wykłady monograficzne, konwersatoria, warsztaty teatralne
Treści kształcenia: Zajęcia będą koncentrować się na kwestiach szczegółowych, przede wszystkim związanych z kulturą Japonii. Wybór ich tematyki będzie zależał zarówno od kierunków aktualnych  prac badawczych kadry,
jak i dominujących zainteresowań magistrantów, które przejawią się w wyborze tematów prac dyplomowych.
Efekty kształcenia: O ile efektem wykładów powinno być wzbogacenie wiedzy szczegółowej, zwłaszcza przydatnej do pracy magisterskiej, to konwersatoria mają też uczyć samodzielności myślowej, swobody w formułowaniu tez
i operowaniu argumentami, a więc wprawiać do uczestnictwa w akademickiej debacie. Na zasadzie ciągłej prowadzone będą warsztaty teatralne, oswajające studenta z obcymi sceniczno-widowiskowymi formami kultury i wdrażające
do ich praktykowania. 
.
10. Język japoński (w kontekście kultury)
Treści i efekty kształcenia: Program lektoratów jest unikatowy, opiera się głównie na współczesnym, żywym języku japońskim, przedstawianym
w bezpośrednim związku z realiami japońskiego życia i kultury. Podział grup
na dwa poziomy pozwoli studentom z grupy podstawowej poznać podstawy języka w stopniu umożliwiającym prostą komunikację praktyczną, a tym
z poziomu zaawansowanego umożliwi zdobycie biegłości językowej w mowie
i piśmie oraz da wstępne przygotowanie do pracy tłumacza. Lektoraty zaawansowane obejmują naukę grzeczności językowej, języka biznesowego, przekładu oraz   –  dzięki większemu zasobowi poznanych znaków – czytania
i prawidłowego pisania japońskich tekstów.

11. Seminarium magisterskie
Treści kształcenia:  jako że celem pracy na seminarium jest przygotowanie prac magisterskich, zajęcia są prowadzone jako dwustronna, prowadzona w trybie dyskusji przez promotora i magistrantów prezentacja problemów badawczych
i sposobów ich  rozwiązywania, na przykładzie wybranej, konkretnej grupy faktów czy zjawisk kultury.
Efekty kształcenia: Student uczy się dostrzegać, analizować i interpretować
to co ważne w kulturze, opanowuje technikę pisania pracy magisterskiej, pogłębia wiedzę szczegółową, uczy się dyskutować na tematy dotyczące przedmiotu jego badań. Zajęcia prowadzą do napisania pracy magisterskiej
i przygotowują do jej obrony, a najlepszych przygotowują  do ew. trzeciego etapu studiów.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj