PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia II-go stopnia >> Kultura Japonii

Podstawowe informacje

W październiku 2010 r. Wydział Kultury Japonii, który właśnie opuścili pierwsi absolwenci studiów licencjackich, otrzymał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozpoczęcie kształcenia na drugim,  magisterskim etapie studiów na kierunku kulturoznawstwo,  w dwóch trybach: dziennym oraz zaocznym. Studia te są otwarte dla posiadaczy dyplomu licencjackiego (niekoniecznie z kulturoznawstwa), zarówno z PJWSTK, jak i z innych szkół wyższych. Czym różnią się one od podobnych studiów na innych warszawskich uczelniach? Nasza oferta dydaktyczna jest tak sformułowana, by przy pełnej realizacji obowiązujących standardów kształcenia dla tego kierunku, ustalonych przez MNiSzW (patrz www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/standardy-ksztalcenia/kulturoznawstwo),  ci studenci, którzy są szczególnie zainteresowani kulturą Japonii, mieli możliwość zdobywania specjalistycznej wiedzy na jej temat.
Dewiza studiów brzmi „humanistyka praktykowana, praktykowanie kultury”, co podsumowuje pewną nową jakość, wynikającą z połączenia dwóch elementów. Pierwszy  to akcent na zagadnienia kultury współczesnej, zwłaszcza medialnej i widowiskowej, a więc takiej, której nośnikiem są w przeważającej mierze elektroniczne środki masowego przekazu. Drugi składnik to prezentowanie ogólnej wiedzy kulturoznawczej w taki sposób, by była ona osadzona na konkretnym materiale – przeważnie kultury Japonii; zważywszy na jej atrakcyjność dla młodego pokolenia jest to dobry nośnik do przekazywania wartości humanistycznych i wyrabiania nawyków twórczego uczestnictwa w kulturze. Takie sprofilowanie kierunku jest zgodne z obecnym charakterem uczelni, na której obok kierunków ściśle informatycznych, technicznych i menedżerskich coraz więcej miejsca zajmują nowoczesne studia artystyczne.
Potencjał naukowo-dydaktyczny Szkoły predestynuje nas do stworzenia kierunku nowoczesnego – dającego orientację w tym, co w kulturze dzieje się w efekcie rewolucji informatycznej i rozwoju mediów elektronicznych. Publiczny wizerunek PJWSTK oparty jest właśnie na tych podwójnych skojarzeniach z informatyką i Internetem z jednej strony, a z nowoczesną Japonią z drugiej; nasz kierunek uwzględnia takie oczekiwania.
Pamiętamy, że na innych wydziałach uczelnia kształci absolwentów dobrze przygotowanych do pracy zawodowej, którzy nie mają problemów ze znalezieniem miejsca na rynku pracy. Chcielibyśmy, by to samo dotyczyło przyszłych absolwentów kulturoznawstwa, a przecież niełatwo o taki efekt w przypadku popularnych studiów humanistycznych. Jednym ze sposobów zapewnienia przygotowania zawodowego musi być odpowiednia edukacja w zakresie praktycznej, stosowanej informatyki dla humanistów, a więc zaawansowanej umiejętności pracy z komputerem, a także z innym sprzętem elektronicznym. Licząc się z tym, że stopień obycia z nim studentów będzie bardzo różny, przygotowujemy warsztaty komputerowe dla humanistów, o różnych poziomach.
Niezbędne jest też wdrażanie studentów do korzystania z Internetu jako źródła wiedzy; temu służy np.  monitorowanie on-line aktualnych zjawisk i tendencji społeczno-kulturowych (przede wszystkim na materiałach z Japonii). Oczywistością jest korzystanie w dydaktyce i pracy własnej studentów  z bazy sprzętowej Szkoły, udostępnianie materiałów dydaktycznych na szkolnym serwerze, internetowa komunikacja między wykładowcą a studentami, a w przyszłości także prowadzenie wybranych zajęć przez Internet.
     Mówiąc o praktycznej orientacji oferty dydaktycznej warto podkreślić, że nawet ogólne i teoretyczne zagadnienia kulturoznawcze będą realizowane w sposób możliwie konkretny –  jako wdrażanie do autentycznego, własnego praktykowania kultury i uczenie tego, jak ją propagować. Temu mają służyć i tak będą prowadzone na przykład zajęcia z animacji kultury czy warsztaty teatru japońskiego. Ponad połowa  pracowników Wydziału Kultury Japonii – niezależnie od stopni akademickich i dorobku ściśle naukowego – uprawia liczącą się działalność artystyczną (literatura, teatr) albo krytykę literacką i z zakresu sztuk wizualnych. Oznacza to, że mogą oni wskazywać wzory najbardziej kreatywnego praktykowania humanistyki. Nierzadko praktyki te będą się odbywać pod  okiem nauczycieli-Japończyków. Skądinąd, wszyscy pracownicy Wydziału dobrze znają Japonię i/lub Azję Wschodnią, co zapewni dostęp do specjalistycznej wiedzy z pierwszej ręki.
Liczymy się z tym, że przychodzący studenci będą reprezentować bardzo różny poziom przygotowania w zakresie nauk humanistyczno-społecznych w ogóle, wiedzy o kulturze japońskiej i znajomości języka w szczególności. Stąd dydaktyka  musi się odbywać na zasadzie seminaryjnej, w trybie takiej pracy ze studentem, by mógł on wybierać odpowiedni dla siebie poziom  zaawansowania i uzupełniać brakujące obszary wiedzy.
Jeśli chodzi o uczenie języka japońskiego, to chociaż studia te nie są studiami filologicznymi, dają jednak  możliwość rozwijania praktycznych umiejętności językowych. W przypadku naszych licencjatów, czyli absolwentów Wydziału Kultury Japonii oraz ewentualnych pasjonatów japońskiego, którzy przyjdą z zewnątrz, posiadając już pewną jego znajomość, zapewniamy kontynuację nauki na właściwym poziomie. Oceniamy, że stopień zaawansowania, osiągnięty przez nich po ostatnich dwóch latach lektoratu, będzie odpowiadać dwóm najwyższym poziomom, pierwszemu lub drugiemu, w pięciostopniowej skali egzaminów Nihongo Noryoku Shiken (5-1). W przypadku studentów podejmujących naukę japońskiego od początku przewidujemy doprowadzenie ich w ciągu dwóch lat przynajmniej na poziom podstawowy, odpowiadający czwartemu w skali NNS.
Nasz program lektoratów jest unikatowy, opiera się głównie na współczesnym, żywym języku japońskim. Zajęcia prowadzone są na studiach magisterskich głównie przez japońskich lektorów z długoletnią praktyką. Bardzo specjalistyczny charakter mają proponowane lektoraty zaawansowanej japońskiej grzeczności językowej, języka biznesowego, translacji oraz zajęcia kładące nacisk na czytanie i prawidłowe pisanie japońskich tekstów. Wszystko to pozwoli studentom zaawansowanym zdobyć rozeznanie we wszelkich aspektach pracy tłumacza i nabyć niezbędne doświadczenie. Zajęcia te będą stanowiły optymalne przygotowanie do egzaminu Noryoku Shiken.
Program nauczania w trybie zaocznym jest w zakresie tematycznym tożsamy z programem realizowanym na studiach dziennych. Pod względem liczby go¬dzin jest on dostosowany do systemu zjazdów, stanowiących specyfikę stu¬diów zaocznych. W zakresie nauki języka japońskiego w tym trybie możliwe będzie osiągnięcie poziomu wstępnego.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj