PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia III-go stopnia >> Informatyka

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA III STOPNIA w PJWSTK
 rok akademicki 2012/2013

Regulamin rekrutacji został opracowany na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2005r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich (Dz, U. z dnia 19 listopada 2006 r.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz U. Z dnia 5 stycznia 2007 r.), Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 roku oraz regulaminu  studiów PJWSTK.

§ 1

1.    Na studia III stopnia (zwane dalej studiami doktoranckimi) może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe kandydata i jego predyspozycje do pracy naukowej.
2.    Rekrutację na studia doktoranckie  przeprowadza komisja rekrutacyjna studiów doktoranckich, zwana dalej komisją, działająca w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
3.    Komisję powołuje rada jednostki prowadzącej studia doktoranckie.
4.    Do zadań komisji należy w szczególności:
a)  sporządzanie harmonogramu rekrutacji;
b)  przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;
c)  zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego;
d)  sporządzanie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
e)  wydawanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia i przesłanie ich kandydatom.
5. W postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć dodatkowo osoba mająca wybitne osiągnięcia z danej specjalizacji prowadzonej w PJWSTK, nie będąca jej pracownikiem.
6.    Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez statut. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej.  Decyzja rektora jest ostateczna.
7.    Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

§ 2
1.    Liczbę miejsc na studiach doktoranckich ustala rektor na wniosek kierownika jednostki prowadzącej studia doktoranckie.
2.    W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki prowadzącej studia doktoranckie może wystąpić do rektora z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc.

§ 3
1.    Kandydat na studia doktoranckie składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu następujące dokumenty:
1)    podanie o przyjęcie na studia doktoranckie oraz ewentualne podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego;
2)    kwestionariusz osobowy;
3)    3 fotografie;
4)    kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię;
5)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
6)    opinię samodzielnego pracownika naukowego; 
7)    inne dokumenty, potwierdzające: 
a) udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, certyfikaty językowe, itp.,
b) pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, itp.
2. Kandydaci, którzy ukończyli uczelnie zagraniczne mogą być przyjęci na studia doktoranckie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nostryfikacji dyplomów z dnia 24 lutego 2006 roku.
3. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji kandydat jest zobowiązany podać niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W wyjątkowych przypadkach, komisja może zażądać dokumentacji przebiegu studiów I i II stopnia.


§ 4
1.    Przyjęcie kandydata, zakwalifikowanego przez komisję na studia doktoranckie, następuje po wniesieniu opłat zgodnie z zarządzeniem Rektora PJWSTK dotyczącym wysokości opłat w danym roku akademickim, po podpisaniu kontraktu z PJWSTK oraz po złożeniu ślubowania. W wyjątkowych przypadkach, kandydat może zostać zwolniony z całości lub części opłaty przez rektora. Harmonogram wnoszenia opłat określa rektor. Niewniesienie opłaty, zgodnie z w/w harmonogramem, powoduje wygaśniecie decyzji p przyjęciu na studia.
2.    Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta. Legitymacja upoważnia do korzystania z uprawnień przysługujących doktorantowi i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy doktorantów.

Regulamin  został  przyjęty  przez  Senat  PJWSTK w dniu 27 kwietnia 2011 roku.

Dr Jerzy Paweł Nowacki
Rektor PJWSTK

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj