PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Rekrutacja >> Zasady rekrutacji

Sztuka Nowych Mediów - Grafika - studia II stopnia

KIERUNEK: GRAFIKA

 

Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne

 

Rekrutacja trwa od 15 maja do ostatniego terminu rozmowy kwalifikacyjnej (druga połowa września 2014).

 

Kandydaci na studia II stopnia muszą mieć tytuł magistra lub licencjata z kierunku Grafika lub kierunków pokrewnych.

 

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna: Kandydat dostarcza dokumentację dorobku artystycznego. Na prezentację kandydat przedstawia pracę dyplomową, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe wykonane w czasie studiów I lub II stopnia. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musi wykazać się też znajomością tworzenia multimedialnych prezentacji i podstawami grafiki 3D.

Wymagana jest znajomość dowolnego programu do grafiki 3D (Maya, 3DMax lub innego), Photoshop, Illustrator, Indesign, Macromedia Flash.


Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia wydziału SNM kier. grafika w PJWSTK, którzy spełniają warunki określone przez Radę Wydziału SNM:
•    Przedstawienie dyplomu praktycznego
•    pozytywną opinię jednego z profesorów u którego student studiował

Absolwenci PJWSTK spełniający w/w warunki zobowiązani są do stawienia się z protokołem postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją wyłącznie w celu rozmowy dot. przyporządkowania do określonej pracowni na studiach magisterskich.


1. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są w Biurze Rekrutacji PJWSTK.

 

Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/

 

2. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

 

Absolwenci PJWSTK kier. Grafika:
- podanie o przyjęcie na studia (druk znajduje się w Biurze Rekrutacji PJWSTK lub tutaj: [podanie] lub podpisany w Biurze Rekrutacji wydruk z rejestracji on-line;
- protokół postępowania kwalifikacyjnego (druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub tutaj:[studia stacjonarne],;[studia niestacjonarne] );
- zaświadczenie z dziekanatu PJWSTK (do pobrania [tutaj]);
- 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym wgrane w "wirtualny dziekanat"

 

Absolwenci PJWSTK (spoza kier. grafika) zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: podanie, zaświadczenie z dziekanatu, 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym wgrane w "wirtualny dziekanat", protokół postępowania kwalifikacyjnego (druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub tutaj: [studia stacjonarne],;[studia niestacjonarne]).

 

Absolwenci kierunku Grafika PJWSTK w Gdańsku na rozmowę kwalifikacyjną mają dostarczyć swoją pracę dyplomową w wersji elektronicznej - płyta CD/DVD, pendrive, własny laptop, etc.

 

Absolwenci innych uczelni:
- podanie o przyjęcie na studia (druk znajduje się w Biurze Rekrutacji PJWSTK lub tutaj: [podanie]);
- protokół postępowania kwalifikacyjnego (druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub tutaj: [studia stacjonarne],;[studia niestacjonarne])
- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (oryginał lub odpis).
- suplement;

- świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem;
- kserokopię dowodu osobistego;
- 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym wgrane w systemie rekrutacyjnym;
- dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną – koszt 75 zł.
Obcokrajowcy zobowiązani są również przedstawić: paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną na min. 3 miesiące
W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana)

 

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym:
•    Zdjęcie będzie wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji
•    Proszę umieszczać TYLKO zdjęcia w formacie dowodowym
•    Zdjęcie musi być w formacje JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
•    Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
•    Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielności 700x900 (szer. x wys.)
•    Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB

Zdjęcie należy wgrać w panelu rejestracji on-line.


3. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz dostarczenie kompletnych dokumentów. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą osoby powołane przez radę Wydziału SNM.

Kandydaci przyjęci na studia magisterskie na określoną specjalizację mogą ją zmienić przed rozpoczęciem studiów pod warunkiem otrzymania:
•    zgody Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów;
•    zgody Kierownika wybranej specjalizacji.


4. Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni decyzji o kwalifikacji zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

 

Opłatę wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu na stronie rekrutacji online: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ )
 
W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:
Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, informatyka
numer rachunku dla przelewów zagranicznych
38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW


5. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

 

Pracownie dyplomowe na studiach stacjonarnych:

1.    Projektowanie graficzne i opakowań
Prowadzący: prof. Henryk Chyliński
Asystent:  dr Piotr Nowiński
Projektowanie opakowań, kompleksowe projektowanie wizualizacji dla firm.


2.    Animacja 2D (klasyczna)
Prowadzący: prof. Daniel Szczechura
Asystent: mgr Agata Moryto
Film animowany.
Czas trwania, temat i technika wykonania konsultowane są z promotorem.

 

3.    Animacja 3D
Prowadzący: dr Jacek Rokosz

Asystent: dr Joanna Jasińska-Koronkiewicz

 

4.    Projektowanie wizualizacji informacji
Prowadzący: prof. Marian Nowiński
Asystent:  mgr Sebastian Lis

Zestawy projektów statycznych i ruchomych z uwzględnieniem narracji ruchomego obrazu.

 

5.    Multimedia i techniki przetwarzania obrazu.
Prowadzący: dr hab. Anna Klimczak
Asystent:  mgr Olga Wroniewicz
Realizacje określonych cyklów tematycznych i problemów formułowanych wypowiedzią multimedialną o cechach projektowych oraz artystycznych.

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj