PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Rekrutacja >> Zasady rekrutacji

Informatyka Społeczna - studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne

 

 

Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane przez Biuro Rekrutacji PJWSTK od 15 maja do końca września 2014 (lub do wyczerpania miejsc).

 

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające w PJWSTK muszą mieć ukończone min. studia I-go stopnia.

 

Przed rozmową należy zarejstrować się oraz złożyć w Dziale rekrutacji minimum: formularz kwalifikacyjny, dowód wpłaty za rozmowę oraz dyplom wraz z suplementem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów).

Kandydaci składają dokumenty w Biurze Rekrutacji PJWSTK.

 

Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja2.pjwstk.edu.pl/ .


Po dokonaniu rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty

- podanie (druk znajduje się w Biurze Rekrutacji PJWSTK lub jest do pobrania tutaj: [podanie]);

- protokół postępowania kwalifikacyjnego (druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub tutaj: [studia stacjonarne], [studia niestacjonarne]);

- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis dyplomu, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana);

- suplement (jeśli nie stanowi części dyplomu). W przypadku studiów za granicą - również tłumaczenie przysięgłe;

- świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem;

- kserokopię dowodu osobistego;

- 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym
- dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną – koszt 75 zł.

Obcokrajowcy zobowiązani są również przedstawić paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną na min. 3 miesiące.

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym:
•    Zdjęcie będzie wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji
•    Proszę umieszczać TYLKO zdjęcia w formacie dowodowym
•    Zdjęcie musi być w formacje JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
•    Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
•    Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielności 700x900 (szer. x wys.)
•    Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB

 

Zdjęcie należy wgrać w panelu rejestracji on-line.

 

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi Prodziekan ds. Dydaktyki oraz i/lub osoby przez niego wytypowane.

Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJWSTK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja, indeks) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Opłatę wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu na stronie rekrutacji online: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ )
 
W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:
Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, informatyka
numer rachunku dla przelewów zagranicznych
38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj