PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia II-go stopnia >> Informatyka Społeczna

Program studiów

Kierunek studiów magisterskich uzupełniających Informatyka Społeczna jest skierowany głównie do absolwentów studiów licencjackich z zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, biologii, politologii i pokrewnych kierunków. Studenci mają szanse nabycia praktycznych umiejętności, które pozwolą sprawnie tworzyć produkty i rozwiązania oraz nadzorować ich powstawanie uwzględniające złożone procesy społeczne i kontekst kulturowy. Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w połączeniu z wiedzą z różnych dziedzin będzie dawało absolwentom przewagę na rynku pracy.

Metodyka nauczania, zakres tematyczny i materiały dla poszczególnych przedmiotów zostały przygotowane od podstaw, uwzględniając z jednej strony profil przyszłych studentów, a z drugiej strony oczekiwania partnerów biznesowych i potencjalnych pracodawców (także członków Rady Programowej). Nowoczesne technologie zostaną przedstawione od strony ich praktycznych zastosowań i umieszczone w kontekście nauk społecznych. PJWSTK ma długie tradycje z nauczaniu „informatyki narzędziowej”.

Podczas układania programu studiów położono duży nacisk na zbalansowanie humanistycznych i technicznych aspektów informatyki społecznej. Dobór przedmiotów i ich umiejscowienie w toku studiów umożliwia realizowanie przez studentów na kolejnych semestrach studiów coraz ciekawszych projektów, także we współpracy z firmami.

Prowadzone przedmioty przedstawione są poniżej. Ze względu na konsekwentnie i nieustannie prowadzoną analizę rynku pracy i chęć jak najlepszego uwzględnienia oczekiwań przyszłych pracodawców, rozmieszczenie przedmiotów w toku studiów, ich nazwy i zawartość tematyczna mogą ulegać jeszcze zmianom.

Semestr 1
Warsztaty programistyczne
Technologie sieciowe – społeczeństwo – kultura
Bazy danych
Wstęp do informatyki
Metodologia badań społecznych
 
Semestr 2
Modelowanie systemów informacyjnych
Sieci społeczne
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Statystyczna analiza danych w praktyce
 
Semestr 3
Komunikacja Człowiek-Komputer
Technologie Internetowe
Data mining i Web mining
Symulacja Komputerowa Zjawisk Społecznych
Techniki gier eksperymentalnych
Gry komputerowe a zjawiska społeczne
Wykład blokowy
 
Semestr 4

Zastosowania informatyki w pracy grupowej
Analityka biznesowa (Business Analytics)
E-commerce
Prawo w społeczeństwie informacyjnym
Wykład blokowy

Studia niestacjonarne trwają 5 semestrów i mają nieco inny układ przedmiotów. Program studiów niestacjonarnych tutaj: [link].

 

Wybrane przedmioty:

Warsztaty programistyczne
– Ile razy zastanawiałeś się, czy jakiejś nudnej, mozolnej pracy nie mógłby za Ciebie zrobić komputer? Wiele rzeczy można zautomatyzować. Wystarczy poświęcić trochę wysiłku i czasu, aby nauczyć się „rozmawiać” z komputerem. Warsztaty programistyczne mają na celu zapoznanie studentów z nowoczesnym, prostym w użyciu i oferującym ogromne możliwości języku skryptowym Groovy i pokazanie jego praktycznych zastosowań.
 
Technologie sieciowe – społeczeństwo – kultura – Celem zajęć jest aktualizacja wiedzy z zakresu najnowszych procesów cywilizacyjnych: ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych o zasięgu uniwersalnym, generowanych przez technologie informacyjne. Proponuje się przybliżenie wiedzy o społeczeństwie epoki komputera i Internetu, ale w inny sposób niż się to praktykuje w naukach społecznych, gdzie wykłady są konstruowane wokół teorii i ich twórców. Wiedza o społeczeństwie ma być słuchaczowi potrzebna po to, aby był zorientowany, jakie usługi z zakresu informatyki są potrzebne ludziom oraz jak kreować takie zapotrzebowanie. Zajęcia mają uprzytomnić słuchaczom, że będzie rosła waga innowacji w zakresie nauk o człowieku i społeczeństwie i związanych z tym technologii kulturowych. Kluczowa staje się umiejętność badania coraz bardziej zaawansowanych innowacji technologicznych pod kątem potrzeb konkretnych jednostek, społeczności, grup społecznych, kultur, i różnych innych zbiorowości.
 
Bazy danych
– Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez możliwości gromadzenia i szybkiego, zdalnego dostępu do dużych porcji danych. Systemy bankowe, kasy w hipermarkecie, aplikacje Web 2.0 nie mogłyby istnieć bez baz danych. Zrozumienie, jak działają, umiejętność szybkiego i wszechstronnego wydobywania z nich danych jest kluczowa dla projektowania rozwiązań na styku społeczeństwo – system informacyjny. Student będzie miał okazję zapoznać się z relacyjnym modelem danych, uniwersalnym językiem zapytań SQL, a także przyjrzeć się serwerom baz danych: MS SQL i IBM DB2.
 
Wstęp do informatyki – Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami matematyki i algorytmiki. Studenci zapoznają się z elementami matematyki dyskretnej, algebry, analizy matematycznej oraz algorytmów i struktur danych.

Metodologia badań społecznych – Poszukiwanie wiarygodnych odpowiedzi na złożone pytania wymaga dobrego przygotowania metodologicznego. Student w ramach tego przedmiotu zdobędzie praktyczne umiejętności związane z realizacją i interpretacją wyników tradycyjnych badań, takich jak CATI, CAWI, fokusy czy IDIe. Przedstawione zostaną silne i słabe strony poszczególnych technik badawczych, a także podstawy projektowania badania.
 
Modelowanie systemów informacyjnych – Przedmiot poświęcony jest wyposażeniu studentów w umiejętność opracowania modelu pojęciowego dziedziny problemowej oraz osadzenia go w konkretnym środowisku implementacyjnym (zarówno obiektowym, jak i relacyjnym). Studenci poznają sposoby realizacji konstrukcji, niezbędnych do osadzenia modelu, a nie istniejących w wybranym języku. Dyskutowane są również elementy związane z użytecznością (w tym jej testowaniem) graficznych interfejsów użytkownika. Wiedza teoretyczna poparta jest praktyczną umiejętnością konstruowania diagramów przypadków użycia oraz klas, jak również implementacją struktury danych i logiki biznesowej. W trakcie prac wykorzystywana jest jedna z fundamentalnych zasad współczesnej inżynierii oprogramowania, polegająca na korzystaniu z istniejących komponentów (ang. Reuse). Każdy ze studentów jest zobowiązany do przeprowadzenia fazy analizy oraz wykonania prac projektowych i implementacyjnych, w oparciu o indywidualne wymagania użytkownika (projekt wielkości 8-12 klas).
 
Systemy operacyjne i sieci komputerowe – Jak to się dzieje, że e-mail dociera na miejsce? Dlaczego Internet w ogóle działa i co jest przyczyną, że czasami nie działa? Dlaczego w sieciach peer-to-peer rządzili piraci? Ograniczenia i możliwości tworzone przez istniejącą technologię, zagrożenia dla bezpieczeństwa usług internetowych i możliwości ich eliminacji. Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się z przedmiotu, który jest podstawą do zrozumienia większości zjawisk pojawiających się w Internecie.
 
Statystyczna analiza danych w praktyce – W tradycyjnym ujęciu statystyczna analiza danych jest zbiorem technik służących między innymi do zwartego opisu strukturalnych cech danych, przedstawienia regularności ukrytych w danych oraz wykrycia różnego typu współzależności między podzbiorami danych – wszystko to w sytuacji, gdy nie czyni się żadnych specjalnych założeń o mechanizmach generacji danych. Modelowanie probabilistyczne służy do opisu zjawiska losowego lub opisu mechanizmu generacji danych za pomocą modelu matematycznego wyrażonego w języku rachunku prawdopodobieństwa. Celem wnioskowana statystycznego jest analiza wiarygodności przyjętego modelu probabilistycznego na podstawie danych poddanych wstępnej analizie. Moduły statystycznej analizy danych oraz wnioskowania statystycznego stanowią integralną część systemów wspomagania decyzji oraz wyszukiwania wiedzy w bazach danych (data mining). Modelowanie probabilistyczne i wnioskowanie statystyczne mają zastosowanie w zadaniach analizy i testowania systemów informacyjnych oraz sieci komputerowych, w zadaniach przetwarzania obrazów i innych zadaniach współczesnej informatyki.
 
Komunikacja Człowiek-Komputer
– Kluczem do sukcesu dla serwisu internetowego czy oprogramowania komputerowego jest jego intuicyjność. To coś, co powoduje, że potrzebna opcja jest zawsze pod ręką, że znalezienie istotnej informacji zajmuje tylko chwilę i że po prostu „rozumiemy się z komputerem”. Projektowania takich systemów można się nauczyć. Ważne jest, żeby poznać uwarunkowania percepcji człowieka, modelowe rozwiązania problemów i typowe ograniczenia. W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną techniki badania użyteczności rozwiązań informatycznych i projektowania interakcji pomiędzy komputerem a człowiekiem.
 
Technologie Internetowe – Przedmiotem wykładu są standardy i technologie znajdujące zastosowanie przy budowie serwisów internetowych. Wykład rozpoczyna wprowadzenie opisujące architekturę sieci Internet oraz najważniejsze tradycyjnie w niej wykorzystywanie serwisy. W dalszej części dokonano przeglądu narzędzi służących do tworzenia statycznych i interaktywnych serwisów. Omówiono problematykę projektowania aplikacji WWW oraz podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa. Przedstawiono również język XML i oparte na nim specyfikacje, a także specyfikacje i rozwiązania składające się na Usługi Webowe (Web Services). Podano również podstawowe informacje o technologiach wykorzystywanych do tworzenia rozwiązań w architekturze peer-to-peer. Ostatnim ważnym działem objętym przez wykład są zagadnienia wymiany metadanych między systemami (z uwzględnieniem standardu XMI).
 
Data mining i Web mining – Pierwsza część kursu poświęcona będzie data mining, czyli metodom analizy wielkich baz danych powszechnie występujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach.  Druga część kursu zostanie z kolei poświęcona zastosowaniom tych metod do analizy danych internetowych, a także wprowadzi szereg technik zaprojektowanych specjalnie dla danych pochodzących z sieci WWW.  Kurs przygotuje studentów do rozwiązywania praktycznych problemów analitycznych i marketingowych przy użyciu technologii data- i web-mining.
Kurs rozpocznie się omówieniem metod klasyfikacji nadzorowanej, najczęściej stosowanej techniki data miningowej, pozwalającej na tworzenie modeli i predykcję na podstawie aktualnie dostępnych danych.  Omówione zostaną między innymi drzewa decyzyjne, klasyfikatory bayesowskie i modele regresyjne.  Kolejnymi tematami będą klasteryzacja, czyli znajdowanie grup podobnych do siebie klientów, a także analiza asocjacyjna, czyli znajdowanie często powtarzających się wzorców zachowań.
Druga część kursu rozpocznie się od tematyki: web usage mining, analizy interakcji użytkowników z firmową stroną WWW oraz structured information extraction, ekstrakcji zrozumiałych dla komputera informacji ze stron WWW.  Następnie omówione zostaną techniki link analysis (wykorzystania hiperłączy między stronami internetowymi, wpisami na blogach itp. do uzyskiwania wartościowych informacji).  Link analysis zostanie następnie zastosowana do rozwiązywania istotnych problemów takich jak information retrieval (wyszukiwanie istotnych informacji), znajdowanie liderów społecznych (social leaders),  użytkowników odgrywających kluczowe role w sieci społecznej,  a także do marketingu wirusowego.  Omówione będą również techniki analizy tekstowej i ich zastosowanie do problemów takich jak opinion mining, czyli ocena opinii użytkowników na podstawie wpisów na forach dyskusyjnych czy blogach.
 
Symulacja Komputerowa Zjawisk Społecznych – Kto się uratuje z tonącego okrętu? Jak szybko znajoma Twoich znajomych dowie się o planowanej imprezie? Co zrobią ludzie, gdy rząd podniesie podatki? Nowa dziedzina nauki łącząca elementy kognitywistyki i symulacji komputerowych pozwala poszukiwać odpowiedzi na takie pytania. W ramach zajęć studenci nabędą umiejętność samodzielnego modelowania różnorodnych zjawisk społecznych i ekonomicznych z wykorzystaniem pakietu Repast Symphony.
 
Zastosowanie informatyki w pracy grupowej – Technologie informatyczne i dynamiczny rozwój narzędzi przenoszą pracę grupową na zupełnie inny, wyższy poziom. Dzielenie się wiedzą, zarządzanie kontaktami i zasobami, wirtualne spotkania czy szybkie prototypowanie to tylko niektóre elementów zmieniających pracę zespołów. Wszystkie zmiany technologiczne muszą jednak uwzględniać społeczny i psychologiczny kontekst współpracy. W ramach nabywania praktycznej wiedzy studenci zapoznają się z zaawansowanymi mechanizmami MS SharePoint i Google Docs.

Techniki gier eksperymentalnych – Zajęcia poświęcone będą podstawom behawioralnej teorii gier. Dziedzina ta stara się odpowiedzieć na pytanie, jak ludzie naprawdę zachowują się w sytuacjach, które opisuje klasyczna teoria gier. Odwołuje się przy tym do takich mechanizmów, jak emocje, normy społeczne, ograniczona racjonalność czy uczenie się. Uczestnicy zajęć zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami teoretycznymi i metodologicznymi tego podejścia. Nauczą się projektować, przeprowadzać i interpretować proste eksperymenty oparte o takie gry, jak gra dyktatora czy gra zaufania. Zdobędą także wiedzę pozwalającą na świadomy i krytyczny odbiór literatury przedmiotu, dotyczącej bardziej złożonych gier i zjawisk.
 
Analityka biznesowa – Ogromne i – dzięki rozwojowi technologii – coraz szybciej rosnące zbiory danych odnoszących się do zachowań ludzi (płatności kartami kredytowymi, lokalizacje odczytane z telefonów komórkowych itp.) tworzą nową przestrzeń dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Analityka biznesowa zajmuje się wspieraniem decyzji i predykcją przyszłych zjawisk przy wykorzystaniu metod statystycznych i analizy jakościowej, bazując na rzeczywistych danych. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodami przygotowywania analiz i wspierania decyzji biznesowych. Projekty będą realizowane z wykorzystaniem narzędzi z rodziny SAS Business Analytics. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na opracowywanie i raportowanie uzyskanych wyników w sposób czytelny i przekonujący.

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj