PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia III-go stopnia >> Informatyka

Regulamin studiów doktoranckich


REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w  Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Studia III stopnia w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych (zwane dalej studiami doktoranckimi) prowadzone są na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 roku (zwane dalej ustawą),  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2005r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich (Dz, U. z dnia 19 listopada 2006 r.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz U. Z dnia 5 stycznia 2007 r.), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. z dnia 3 marca 2006r.), Regulaminu Studiów i Statutu PJWSTK.

§ 1
Zasady ogólne

1.    Regulamin studiów doktoranckich (zwany dalej regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki doktorantów.
2.    Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne PJWSTK, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie dyscyplin naukowych określonych przez Centralną Komisje do Spraw Stopni i Tytułów.
3.    Studia doktoranckie w PJWSTK są płatne. Wysokość opłat za studia ustala rektor.
4.    Formę prowadzenia studiów doktoranckich określa ustawa.
5.    Studentem studiów doktoranckich, zwanym dalej doktorantem, może zostać osoba posiadająca dyplom magistra, magistra inżyniera lub w przypadku ukończenia uczelni zagranicznej, dyplom spełniający warunki wynikające z rozporządzenia o nostryfikacji dyplomów z dnia 24 lutego 2006r. Kwalifikacji na studia dokonuje komisja rekrutacyjna studiów doktoranckich, działająca na podstawie odrębnego regulaminu. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się 2 razy w roku akademickim, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

§ 2
Tworzenie studiów doktoranckich

1.    Studia doktoranckie tworzy i znosi rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej spełniającej pkt.2 niniejszego regulaminu.
2.    Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać:
a.    wskazanie dziedziny naukowej i dyscypliny nauki, w zakresie których są prowadzone studia;
b.    określenie czasu trwania i formy studiów doktoranckich (stacjonarne, niestacjonarne);
c.    kalkulację kosztów studiów doktoranckich.
3.    Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.
4.    Do zadań jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie należy w szczególności:
a)    uchwalenie planu i programu studiów doktoranckich;
b)    opiniowanie kandydata na stanowisko kierownika studiów doktoranckich;
c)    uchwalenie szczegółowych zasad organizacji studiów;
d)    określenie sposobu rekrutacji na studia doktoranckie.
5.    Bieżącą działalnością studiów kieruje kierownik studiów doktoranckich, zwany dalej kierownikiem. Kierownik jest powoływany przez rektora na wniosek jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
6.    Studia doktoranckie są realizowane w ramach prowadzonych przez PJWSTK specjalizacji.
7.    Zakres obowiązków kierownika jest określony w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 19 grudnia 2006r. Kierownik nadzoruje realizacje ustalonego programu studiów doktoranckich; podejmuje m.in. decyzje w sprawie przedłużenia okresu studiów, przy czym przedłużenie to może nastąpić łącznie nie więcej niż o rok; dokonuje corocznej oceny realizacji studiów doktoranckich; podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów; uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej; podejmuje decyzję w sprawach skreślenia z listy studentów; raz w roku, przedstawia radzie jednostki organizacyjnej sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich.
8.    Sprawami przewodów doktorskich zajmuje się na bieżąco komisja ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych powołana przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie. Zasady działania komisji ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych są regulowane odrębnym regulaminem.

§ 3
Zasady odbywania studiów doktoranckich

1.    Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata.
2.    Kierownik może przedłużyć okres odbywania studiów, łącznie nie więcej niż o rok, w przypadku:
1)    czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy;
2)    sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
3)    sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;
4)    prowadzenia długotrwałych badan naukowych.
Do wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich dołącza się opinie promotora określająca przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony.
3.    Okres studiów doktoranckich może być przedłużony o czas trwania urlopu macierzyńskiego, określony w odrębnych przepisach lub o czas przerwy w odbywaniu studiów spowodowanej uzasadnionymi sprawami losowymi.

§ 4
Prawa i obowiązki doktorantów

1.    Doktorant jest obowiązany do uczęszczania na przewidziane dla niego zajęcia, wykonywania zaleceń opiekuna/promotora. W ramach czesnego jest uprawniony do korzystania z zasobów bibliotecznych i laboratoriów oraz infrastruktury uczelni.
2.    Na podstawie ramowego programu studiów możliwe jest ustalenie indywidualnego programu studiów. Indywidualny program studiów ustalany jest na wniosek doktoranta za zgodą opiekuna/promotora i za zgodą kierownika studiów doktoranckich. Indywidualny program studiów może obejmować przedmioty prowadzone w PJWSTK oraz na innych uczelniach lub instytutach naukowych.
3.    Indywidualny program studiów może zmniejszyć przewidziany czas trwania studiów.
4.    Doktorantowi przysługuje prawo, za wspólną zgodą kierownika studiów doktoranckich i kierownika specjalizacji, po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego, do odbywania  stażów krajowych  i zagranicznych  oraz prowadzenia badań w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich.
5.    Doktorant jest zobowiązany do postępowania zgodnie ze ślubowaniem i regulaminem studiów doktoranckich, realizacji zatwierdzonego go programu studiów oraz prowadzenia badań naukowych.
6.    Doktorant, który badania naukowe związane z tematem pracy doktorskiej realizuje na innej uczelni lub w jednostce badawczej czy technologicznej (zwłaszcza za granicą), powinien mieć stworzone możliwości zrealizowania w indywidualnie określony sposób niektórych obowiązków wynikających z zasad określonych w niniejszym dokumencie. Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik na wniosek kierownika specjalizacji.
7.    Doktoranci mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych określa rada jednostki prowadzącej studia doktoranckie.
8.    Doktorant może być skreślony z listy doktorantów, w przypadku wystąpienia conajmniej jednego z poniższych powodów:
•    braku postępów w pisaniu pracy doktorskiej;
•    nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
•    braku deklaracji co do dalszego studiowania w przypadku nie otrzymania promocji na następny semestr studiów lub w przypadku ukończenia regulaminowego czasu trwania studiów.
•    braku płatności.
9.    Decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich podejmuje kierownik.
10.    Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od jej otrzymania.
11.    Doktorantów obowiązują wszystkie płatności do dnia skreślenia z listy studentów lub do dnia złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.
12.    Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
13.    Rektor, na wniosek doktoranta, może zwolnić doktoranta z całości lub części opłat za studia.
14.    Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez promotora. Absolwent studiów doktoranckich otrzymuje świadectwo ukończenia studiów doktoranckich zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
15.    Przebieg studiów jest określony przez program ramowy zatwierdzony przez rade jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. Doktorant realizuje program studiów doktoranckich pod opieką opiekuna naukowego zatwierdzonego przez kierownika. Opiekunem naukowym w uzasadnionych przypadkach może być pracownik naukowy w stopniu doktora.
16.    Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. oraz indeks doktoranta, opracowany według wzoru ustalonego przez rektora PJWSTK. W indeksie odnotowuje się uczestnictwo doktoranta w seminariach, złożone egzaminy i zaliczenia, odbyte staże naukowe, a także okresowe opinie opiekuna naukowego albo promotora.


§ 5
1.    Doktorantowi studiów doktoranckich przysługuje pomoc materialna zgodnie z ustawą i  regulaminem stypendialnym PJWSTK.
2.    Doktorant studiów doktoranckich, realizowanych w ramach projektów posiadających niezależne finansowanie, może otrzymać pomoc materialną zgodnie z zapisami dotyczącymi realizacji konkretnego projektu i umową o jego dofinansowanie.
3.    Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie może podjąć pracę zarobkową.
4.    Decyzje o przyjęciu lub cofnięciu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje Rektor PJWSTK na wniosek Kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.


§ 6
1.    W sprawach dotyczących studiów nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy regulaminu studiów PJWSTK.
2.    Doktorant jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
3.     Niniejszy dokument obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Regulamin został przyjęty przez Senat PJWSTK w dniu 27 kwietnia 2011 roku.

Dr Jerzy Paweł Nowacki
Rektor PJWSTK                                                                                


poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj