PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Sztuka Nowych Mediów - Grafika

Informacje ogólne

KIERUNEK: GRAFIKA

 

Studia licencjackie: stacjonarne - polsko i anglojęzyczne (3 lata) i niestacjonarne (3 lata)

Studia magisterskie jednolite: stacjonarne (5 lat) i niestacjonarne (5,5 roku)

 

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zadeklarowały wolę współpracy i utworzyły w 2005 Wydział pod nazwą Sztuka Nowych Mediów, rozpoczynając kształcenie na kierunku Grafika. Jest to unikalny Wydział w skali kraju, który łączy umiejętności artystyczne studentów z umiejętnością wykorzystania najnowocześniejszych technik komputerowych. Bardzo szybki rozwój technologii informatycznych, w tym multimedialnych spowodował, że na każdym kroku jesteśmy wręcz bombardowani wiadomościami multimedialnymi przekazywanymi na przykład w postaci reklam telewizyjnych, filmów itd. Niestety poziom artystyczny tych prac jest daleki od oczekiwań pomimo zainwestowania ogromnego nakładu pracy. Obserwując bieżącą produkcję możemy zauważyć ogólny brak kultury plastycznej, co sprawia, że wyżej wymienione dziedziny tak rzadko osiągają zadawalający poziom. Jednocześnie, ze strony pracodawców, pojawiają się sygnały o kłopotach w posługiwaniu się współczesnymi narzędziami komputerowymi wśród absolwentów uczelni artystycznych. W związku z tym Uczelnie postanowiły wspólnie wypełnić lukę na rynku edukacyjnym i wykształcić absolwentów posiadających podstawową wiedzę artystyczną i biegle posługujących się sprzętem komputerowym. Doświadczenia dowodzą, że zarówno studenci uczelni artystycznych jak i uczelni technicznych odczuwają potrzebę uczestniczenia w zajęciach, które z jednej strony dałyby przyszłym inżynierom podstawy edukacji artystycznej, z drugiej strony studentom uczelni artystycznych pozwoliłyby wykorzystywać podstawowe narzędzie XXI wieku, jakim jest komputer.
WARUNKI STUDIOWANIA
Studia stacjonarne (dzienne) na kierunku Grafika trwają 6 semestrów. Po ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom licencjata grafiki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się 5 dni w tygodniu (od pn do pt).

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Grafika dla studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2013/14 trwają 6 semestrów. Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2012/13  realizują 4-letni program nauczania.

Po ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom licencjata Grafiki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną, zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i pod­stawy eduka­cji artystycznej. Przed­mioty informatyczne zawierają elementy takich dziedzin jak: podstawy algo­rytmiki, obsługa komputerów, inżynieria oprogramowania, multimedia, tworze­nie grafiki i animacji komputerowej, mo­delowanie trójwymiarowe. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uzupełniają prak­tyczne umiejętności nabyte w laboratoriach informatycznych.
W zakresie sztuk plastycznych dużą wagę przywiązuje się do form wizualnych, dlatego też studenci studiują rysunek, kompozycję, malarstwo, animację klasyczną, fotografię i sztukę operatorską. Zapoznają się z realizacją krótkich form filmowych, a w szczególności efektów specjalnych wykonanych w technikach 3D i animacji komputerowej. Celem przedmiotów artystycznych jest uwrażliwie­nie studenta na plastykę - na ten aspekt położono szczególny nacisk, gdyż obraz jest najistotniejszym elementem zarówno w animacji komputerowej jak i w grach komputerowych.
Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łą­czące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - studenci uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku;

grafiki - program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;

informatyki - studenci otrzymują gruntowną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów; multimedia; projektowanie stron internetowych; organizacja i kierowanie projektami; administrowanie systemami informatycznymi zarządzania; tworzenie przyjaznych użytkownikowi i funkcjonalnych interfejsów graficznych i multimedialnych.
Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym. Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów, tak jak wszyscy studenci PJWSTK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwsze trzy semestry obej­mują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalizację i pogłębiają wiedzę w zakresie technik kom­puterowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem specjali­zacji. Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po 3 semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Studenci wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.
Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJWSTK, a także w pracowniach plastycznych Uczelni, w zależność od typu zajęć.

 

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj