PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Zarządzanie Informacją

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy

Pytania na egzamin dyplomowy WZI
(dla roczników rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2008/2009)

1.    Omów trzy wybrane szkoły z ewolucji teorii zarządzania.
2.    Omów trzy wybrane teorie przywództwa.
3.    Co to jest kultura organizacyjna i jakie czynniki na nią wpływają?
4.    Scharakteryzuj elementy otoczenia organizacji.
5.    Omów podstawowe funkcje zarządzania.
6.    Przedstaw wybrane metody analizy strategicznej (SWOT, analiza pięciu sił konkurencji Portera, macierz BCG).
7.    Scharakteryzuj organizację wirtualną.
8.    Przestaw elementy systemu informacji marketingowej.
9.    Omów czynniki wpływające na zachowania nabywców.
10.    Omów koncepcję marketing-mix.
11.    Omów następujące modele rynku: monopol, oligopol, konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna.
12.    Omów prawa elastyczności popytu i podaży.
13.    Omów pojęcia ekonomii pozytywnej i normatywnej.
14.    Co to jest algorytm? Jakie wymagania dotyczą algorytmów? Podaj przykłady algorytmu liniowego
i takiego, który algorytmem liniowym nie jest.
15.    Wymień i omów typy danych występujące w programowaniu strukturalnym i obiektowym. Uwzględnij typy proste i złożone oraz ich ograniczenia.
16.    Omów podstawowe różnice między programowaniem strukturalnym i obiektowym.
17.    Informacja a typy danych. Przedstaw propozycje kodowania informacji ilościowej i jakościowej.
18.    Omów podstawowe elementy i znaczenie diagramów związków encji przy projektowaniu schematu bazy danych.
19.    Przedstaw wymagania stawiane aplikacji bazodanowej.
20.    Rodzaje zapytań w języku SQL – omów typy, składnię i przykładowe zastosowania.
21.    Omów podstawowe konstrukcje języka SQL - DDL, DML, DCL i SQL.   
22.    Omów koncepcję i zastosowanie hurtowni danych.
23.    Systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu – omów na wybranym przykładzie.
24.    Omów współczesne trendy w systemach informatycznych stosowanych w zarządzaniu (SOA, mashup, cloud computing).
25.    Omów graficzne sposoby prezentacji danych jakościowych i ilościowych.
26.    Przedstaw miary statystyczne (położenia, rozproszenia, asymetrii i pozycyjne).
27.    Omów miary dynamiki szeregu czasowego (przyrosty i indeksy).
28.    Przedstaw krótką charakterystykę instytucji przedstawicielstwa.
29.    Jakie znasz sposoby zawierania umów? Scharakteryzuj jeden z nich.
30.    Co to jest zdolność do czynności prawnych i zdolność prawna? Omów charakterystykę, rodzaje i różnice.
31.    Omów pojęcie komparycji osoby fizycznej, przedsiębiorcy oraz spółki handlowej.
32.    Scharakteryzuj spółki handlowe pod względem odpowiedzialności, którą ponoszą wspólnicy wobec osób trzecich.
33.    Wskaż podobieństwa i różnice pomiędzy jednoosobowym przedsiębiorstwem, spółką cywilną i poszczególnymi spółkami handlowymi.
34.    Omów procedurę zakładania wybranej spółki.
35.    Omów języki skryptowe, ich rodzaje oraz możliwości użycia w integrowaniu działania różnych aplikacji.
36.    Zaprezentuj podstawowe cechy języka Groovy i jego elementy przydatne w integrowaniu działania aplikacji.
37.    Omów wyrażenia regularne, ich rolę w przetwarzaniu danych oraz użycie w środowisku Groovy.
38.    Omów użycie języka Groovy w łączeniu działania aplikacji lokalnych i internetowych.
39.    Omów podstawowe elementy procesu decyzyjnego oraz ogólną charakterystykę poszczególnych rodzajów metod wspomagających podejmowanie decyzji.
40.    Omów pojęcie modelu matematycznego oraz zastosowanie modeli matematycznych w procesie podejmowania decyzji.
41.    Przedstaw pojęcie prognozowania oraz jego rolę przy podejmowaniu decyzji. Omów podstawowe metody prognozowania.
42.    Scharakteryzuj pojęcie optymalizacji oraz przedstaw rodzaje modeli optymalizacyjnych.
43.    Omów zadanie programowania liniowego: jego elementy, ogólną ideę algorytmu rozwiązania.
44.    Omów na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi.
45.    Omów proces doboru pracowników.
46.    Omów cel i przedmiot badań marketingowych.
47.    Wymień podstawowe źródła informacji wykorzystywane w badaniach marketingowych. Podaj przykłady tych źródeł.
48.    Przedstaw typy badań marketingowych i omów kryteria podziału.
49.     Wyjaśnij istotę badań jakościowych i ilościowych.  
50.    Omów metody i techniki gromadzenia informacji pierwotnych.
51.    Omów badanie popytu i podaży.
52.    Przedstaw badanie pojemności i chłonności rynku.
53.    Wymień i scharakteryzuj funkcje rachunku kosztów.
54.    Scharakteryzuj cykl kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.
55.    Omów rachunek kosztów działań jako instrument zarządzania.
56.    Wyjaśnij koncepcję modelowania pojęciowego.
57.    Przedstaw koncepcję języka UML i jego zastosowanie w tworzeniu systemów informatycznych.
58.    Wymień i krótko omów te z diagramów UML, które, Twoim zdaniem, są najbardziej użyteczne w trakcie rozwijania systemów informatycznych.
59.    Objaśnij dlaczego model przypadków użycia uważny jest za kluczowy w trakcie rozwijania systemu informatycznego.
60.    Przedstaw segmenty systemu finansowego państwa.
61.    Zaprezentuj podstawowe instytucje rynku kapitałowego w Polsce.
62.    Omów funkcje gospodarki finansowej przedsiębiorstw.
63.    Scharakteryzuj główne obszary finansów przedsiębiorstwa.
64.    Omów pojęcie, cele i formy analizy finansowej.
65.    Zintegrowany system informatyczny zarządzania – przedstaw pojęcie i właściwości.
66.    System informatyczny wspomagający działalność podstawową w przedsiębiorstwie handlowym. Omów podsystemy informatyczne wspomagające obrót towarowy w tego typu przedsiębiorstwie.
67.    System informatyczny wspomagający działalność podstawową w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omów podsystemy informatyczne wspomagające działalność podstawową w tego typu przedsiębiorstwie.
68.    Systemy informatyczne wspomagania zarządzania produkcją MRP i MRP II – omów ich działanie i funkcjonalność.
69.    Przedstaw funkcjonalność informatycznych systemów wspomagania zarządzania klasy ERP/ERP II.
70.     Omów podstawowe funkcje informatycznego systemu wspomagania zarządzania relacjami z klientami na przykładzie SAP IDES CRM 5.0.
71.     Omów elementy wpływające na zachowanie poszczególnych jednostek w organizacji.
72.    Omów czynniki wpływające na zachowanie ludzi w grupach.
73.    Omów pojęcie ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego w planowaniu i realizacji projektu.
74.    Przedstaw cele i charakterystykę metody wartości zarobionej (earned value method) w kontekście projektu.
75.    Przedstaw rolę i zawartość statutu projektu oraz jego rolę w cyklu życiowym przedsięwzięcia projektowego.
76.    Wskaż główne cechy tzw. metodyk "lekkich" (bądź zwinnych) stosowanych do realizacji projektów informatycznych.
77.    Opisz teoretyczne i praktyczne aspekty kompleksowego zarządzania jakością TQM.
78.    Zdefiniuj oraz scharakteryzuj koszty jakości w przedsiębiorstwie.
79.    Opisz, na czym polega i w oparciu o jakie rodzaje dokumentów wdrażany jest w przedsiębiorstwie system zarządzania jakością.
80.    Opisz, jakimi metodami oraz narzędziami wartościowana i oceniana jest jakość w przedsiębiorstwie.
81.    Omów zagadnienie niezgodności impedancji w kontekście języków programowania oraz baz danych.
82.    Wymień rodzaje atrybutów oraz sposoby ich implementacji w obiektowym języku programowania.
83.    Wymień rodzaje dziedziczenia oraz sposoby ich implementacji w obiektowym języku programowania.
84.    Omów założenia dobrze zaprojektowanego interfejsu użytkownika.
85.    Scharakteryzuj języki znacznikowe (markup languages) oraz ich zastosowania.
86.    Objaśnij klasyfikację dokumentów WWW na dokumentu statyczne, dynamiczne i aktywne oraz podaj przykłady konkretnych technologii.
87.    Omów wybrane rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa aplikacji WWW.
88.    Język CSS – omów koncepcję i możliwości zastosowania.
89.    Wymień i scharakteryzuj podstawowe kategorie bezpieczeństwa informacji.
90.    Scharakteryzuj podstawowe cechy symetrycznych i asymetrycznych algorytmów kryptograficznych.
91.    Opisz procedurę tworzenia i weryfikacji podpisu cyfrowego.
92.    Scharakteryzuj podstawowe komponenty PKI.
93.    Omów znaczenie zarządzania konfiguracją w procesie wytwarzania oprogramowania.
94.    Przedstaw metody szacowania złożoności oprogramowania.
95.    Omów podstawowe zasady projektowania interfejsów użytkownika.
96.    Omów wybrane metody testowania oprogramowania.
97.    Omów wybraną metodykę prowadzenia projektów informatycznych.
98.    Wzorce projektowe – omów ideę i możliwości zastosowania.
99.    Scharakteryzuj typowe zastosowania biznesplanów w praktyce.
100. Omów dziedziczenie praw autorskich w podziale na prawa osobiste i majątkowe.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj