PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Kultura Japonii

Podstawowe informacje

Wydział Kultury Japonii w PJWSTK prowadzi studia na kierunku "kulturoznawstwo".  Zajęcia prowadzone są w trybach: dziennym oraz zaocznym. Przedmiotem studiów jest wiedza o kulturze Japonii, uzupełniona o wprowa­dzającą znajomość ludów i kultur Dalekiego Wschodu, umiejscowiona na tle ogólnej wiedzy kulturoznawczej, a dodatkowo wzbogacona o praktyczne umie­jętności zarządzania kulturą. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplowowej absolwenci otrzymują stopień licencjata z dziedziny kulturoznawstwa.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Warunki studiowania
Studia dzienne oraz studiai zaoczne trwają 6 semestrów. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się w dni powszednie w godz.: 8:00 – 16:00;
Studia zaoczne odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym zjazdów w godzi­nach 8:00 – 20:00.

Program nauczania - informacje ogólne
Studia mają charakter ogólnohumanistyczny (kulturoznawczy), nie zaś filolo-giczny; szczególny nacisk położony jest jednak na kulturę Japonii, a intensywna nauka języka japońskiego umożliwi jego praktyczne opanowanie w stopniu średniozaawansowanym. Oprócz przedmiotów ogólnych, wchodzących w skład wykształcenia każdego kulturoznawcy (filozofia, historia kultury, jej socjologia i antropologia, teorie kultury czy zarządzanie kulturą), w programie studiów znajdą się przedmioty dające pogłębioną znajomość kultury Japonii, i to nie tylko tej klasycznej, ale również współczesnej. Program uwzględnia wciąż rosnące zainteresowanie nowoczesnym obliczem Japonii i kładzie nacisk na prezentowanie najnowszych zjawisk w życiu kulturalno-społecznym, w tym aktualnych trendów w kulturze masowej i popularnej (film, komiks, nowoczesne media). Japońska nowoczesność przedstawiana jest na tle szerokiej panoramy bogatej kultury tradycyjnej (klasyczny teatr, literatura, sztuki piękne i estetyka). Równorzędne ukazanie japońskiej tradycji i nowoczesności jest cechą unikatową studiów w PJWSTK. Jesteśmy świadomi, że wśród kandydatów na te studia są osoby głęboko i poważnie zafascynowane tymi młodymi obszarami japońskiej kultury i chcemy wyjść temu naprzeciw. Tacy studenci mogą dzielić się swoją wiedzą i pasją także w trakcie regularnych spotkań Koła Dyskusyjnego, które co roku przygotowuje uczelniany Dzień Kultury Japonii.


Naszą ambicją jest, by zarówno proces nauczania, jak i przekazywane treści zgodne były z nowoczesnym profilem uczelni, która na równi z wiedzą teoretyczną daje także umiejętności praktyczne. Chcemy zatem, by studia zaowocowały poznaniem przez studentów najważniejszych i najciekawszych japońskich praktyk kulturowych – od etykiety i ceremoniału przez formy życia codziennego aż po praktyki sportowe czy medytacyjne. Dzięki bazie technicznej i obecności specjalistów oferujemy dostęp do najnowszych środków informacji i komunikacji, a w procesie dydaktycznym będą stosowane nowoczesne formy przekazu. Studenci zapoznają się też z podstawami informatyki, w zakresie przydatnym do pracy z nowoczesnymi środkami komunikacji.

Przy dobrej znajomości japońskiego, uzyskanej w trakcie intensywnych lektoratów, absolwenci studiów dziennych mają szansę na praktyczny, osobisty kontakt z ludźmi i kulturą Japonii. Chętni mogą przystąpić do zdawania egzaminu Nihongo Noryoku Shiken na poziomie trzecim, a nawet drugim (w pięciostopniowej skali). Program studiów zaocznych, siłą rzeczy zredukowany, obejmuje natomiast podstawowy lektorat języka japońskiego (poziom czwarty Nihongo Noryoku Shiken), w takim samym zresztą zakresie, jak języka angielskiego. Niezależnie od japonistycznej specyfiki studiów, ich absolwenci będą mogli pracować w zawodach związanych z kulturą. To dlatego w programie znajdują się przedmioty praktyczno-zawodowe, związane np. z marketingiem czy administrowaniem kulturą. Licencjaci będą też przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na innych kierunkach (humanistycznych, społecznych).

W sumie, studia licencjackie, realizowane na Wydziale Kultury Japonii PJWSTK, są zorientowane na wykształcenie absolwentów o kompetencjach ogólnokulturoznawczych, posiadających jednak dobre specjalistyczne (japonistyczne) przygotowanie językowe oraz teoretyczną i praktyczną znajomość form tej kultury. Jednocześnie absolwenci powinni zdobyć kwalifikacje zawodowe samodzielnych i kreatywnych menedżerów kultury.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj