PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Sprawy studenckie >> Pomoc materialna

Stypenia PFRON - STUDENT II

Od dnia 1 stycznia 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program dla osób niepełnosprawnych „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.


W ramach programu PFRON oferuje dofinansowanie, tj. pomoc bezzwrotną, oraz stypendium specjalne za szczególne osiągnięcia w nauce.

DOFINANSOWANIE

Program przeznaczony jest m.in. dla osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
- studentami studiów pierwszego stopnia lub
- studentami studiów drugiego stopnia albo
- studentami jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe,
- posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe,
- studentami uczelni zagranicznych,
- studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym,
- osobami, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.


Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, albo potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego. Warunki należy spełniać w chwili złożenia wniosku oraz zawarcia umowy o dofinansowanie.

Dofinansowania nie mogą uzyskać osoby:
- o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających 120% najniższego wynagrodzenia na członka rodziny (w 2008 roku 1123,20zł), lub 150% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób samodzielnie gospodarujących (w 2008 roku 1404zł),
które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
- które w przeszłości były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką:
- opłaty za naukę (czesne),
- zakwaterowanie,
- dojazdy,
- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek (nie ma możliwości dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego),
- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie na pokrycie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wysokość dofinansowania
Maksymalna wysokość dofinansowania udzielonego w jednym półroczu jednemu Wnioskodawcy nie może przekraczać pięciokrotności najniższego wynagrodzenia ( w roku 2008 – 4680zł).

Terminy składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu. Osoby, które nie złożą wniosku w tym terminie, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji.
Wnioskodawcy, dla których rok akademicki rozpoczyna się w pierwszym półroczu roku kalendarzowego składają wnioski od 1 lutego do 28 lutego każdego roku.

Wnioski dostępne są w oddziałach PFRON oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl (zakładka „Programy PFRON”/STUDENT II/Procedury)

Wniosek należy złożyć w Oddziale Mazowieckim PFRON, ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa.


STYPENDIUM SPECJALNE

Program przeznaczony jest m.in. dla osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
- studentami studiów pierwszego stopnia lub
- studentami studiów drugiego stopnia albo
- studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
- posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe,
- studentami uczelni zagranicznych, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, albo potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego. Warunki należy spełniać w chwili złożenia wniosku oraz zawarcia umowy o dofinansowanie.
Ponadto student ubiegający się o stypendium specjalne musi wykazać, że spełnia łącznie następujące warunki:
- uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,50 (w skali ocen do 5,0),
- nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba, że niezaliczenie roku wynikało z przyczyn zdrowotnych,
- posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową.

Stypendium nie mogą uzyskać osoby:
- o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających 120% najniższego wynagrodzenia na członka rodziny (w 2008 roku 1123,20zł), lub 150% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób samodzielnie gospodarujących (w 2008 roku 1404zł),
- które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
- które w przeszłości były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Wysokość stypendium specjalnego
Maksymalna wysokość stypendium przyznanego w jednym półroczu jednemu Wnioskodawcy nie może przekraczać pięciokrotności najniższego wynagrodzenia (w roku 2008 – 4680zł).

Terminy składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego składane są w trybie ciągłym.

Wnioski dostępne są w oddziałach PFRON oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl (zakładka „Programy PFRON”/STUDENT II/Procedury).

Wnioski należy składać w Biurze PFRON – na specjalnie opracowanym formularzu.

Adres Biura PFRON: Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pfron.org.pl zakładka „Programy PFRON/STUDENT II.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj