PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Uczelnia >> Biblioteka

Regulamin dla czytelnikówPostanowienia ogólne


1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pracownikom, studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, doktorantom PJWSTK, w godzinach otwarcia.
2. Do Biblioteki pracownicy PJWSTK zapisywani są na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych zapisywani są automatycznie. Doktoranci spoza PJWSTK są zobowiązani wypełnić formularz zgłoszeniowy.
3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku zgubienia, zniszczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych, Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub wpłacić wartość zniszczonego mienia.
4. Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza pomieszczenie Czytelni bez zgody bibliotekarza.
5. Czytelnicy mogą kopiować materiały biblioteczne w uzasadnionej ilości wyłącznie na własny użytek.
6. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zachowania ciszy i przestrzegania porządku.
7.  Prawo ostatecznej decyzji we wszystkich sytuacjach ma Prorektor ds. Studenckich.

 Czytelnia:

1. Z czytelni mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki PJWSTK oraz osoby niezapisane do Biblioteki PJWSTK.
2. Do Czytelni nie wolno przychodzić w okryciach wierzchnich. Zabronione jest spożywanie artykułów spożywczych.
3. Z pozycji księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.) wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
4.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów z Czytelni określając czas lub termin takiego udostępnienia.
5. Czytelnicy Biblioteki  mają możliwość wglądu do prac dyplomowych wyłącznie na miejscu. Zamówienie na udostępnianie prac dyplomowych należy zgłosić drogą mailową. Prac dyplomowych (forma drukowana/ płyta CD) nie można kopiować. 
6. W czytelni nie ma możliwości kserowania i drukowania dokumentów.

Wypożyczalnia:

1. Prawo do bezpośredniego korzystania z wypożyczalni Biblioteki mają pracownicy i studenci PJWSTK.

2. Wypożyczania dokonywane są na podstawie okazanej ważnej legitymacji studenckiej.

3.  Książki wypożyczane są
* studentom na okres trzech tygodni,
* pracownikom na miesiąc.

4. Osoby, które uzyskały zgodę bibliotekarza, mają prawo wypożyczać książki  na dłuższy okres.
5. Można pożyczyć nie więcej niż trzy książki równocześnie.
6. Doktoranci spoza PJWSTK, pozostający pod opieką profesorów naszej Uczelni, mogą wypożyczać książki na odpowiedzialność opiekuna naukowego z PJWSTK.
7. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.
8. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego egzemplarza oraz stan załączników do książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania. W przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny.
9. Czytelnik, w momencie wypożyczenia, bierze odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książki.
10. Możliwe jest  przedłużenie terminu wypożyczenia książek - telefonicznie, e-mailowo lub osobiście, w okresie nieprzekraczającym daty zwrotu.
11. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, Czytelnik jest zobowiązany uiścić opłatę za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania w wysokości 0,5 zł. (pięćdziesiąt groszy).
12. Opłatę należy uregulować w Bibliotece, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca, od daty naliczenia jej.  W przypadku zadłużenia na koncie bibliotecznym nie będą wypożyczane kolejne pozycje. Wpłacający otrzymuję dowód wpłaty.
13. W zamian za opłatę można podarować na rzecz Biblioteki książki równe jej wartości. Tytuły musi zaakceptować bibliotekarz.
14. Czytelnik może zgłaszać swoje propozycje zakupu książek lub prenumeraty czasopism, wpisując je do specjalnego zeszytu.
15. Wypożyczenia międzybiblioteczne:
A. Wypożyczenia międzybiblioteczne książek odbywają się na zasadzie wzajemności. Biblioteka wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone materiały oraz za przestrzeganie  regulaminu.
B. Studenci i Pracownicy PJWSTK mogą indywidualnie dokonywać wypożyczeń ze zbiorów innych bibliotek, z którymi Biblioteka Uczelni ma podpisane odpowiednie umowy.
C. Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJWSTK.
D. Można mieć nie więcej niz 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania.

16. Studenci kończący edukację w Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę z Uczelnią, zobowiązani są do przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.

17. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub podawanie nieprawdziwch danych powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki PJWSTK.
  

KONTAKT:

e-mail: biblioteka@pjwstk.edu.pl

tel: (+48 22) 58 44 533

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj