PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Rekrutacja >> Zasady rekrutacji

Informatyka - studia II stopnia

PJWSTK prowadzi studia magisterskie uzupełniające na wydziale Informatyki w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaoczne oraz internetowe).

 

Rekrutacja rozpocznie się 15 maja i będzie trwała do 20 września (lub ostatniego terminu rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Studia stacjonarne trwają 3 lub 4 semestry, natomiast studia niestacjonarne 4 semestry.

 

Kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne przez internet rekrutują się bezpośrednio na daną specjalizację; natomiast kandydaci na studia niestacjonarne (zaoczne) rekrutują się na program studiów ogólnych - dopiero po I semestrze wybierają specjalizację.

 

Rekrutacją na studia stacjonarne 4-semestralne objęte są osoby, które ukończyły 6-semestralne studia I stopnia, posiadające tytuł licencjata. Rekrutacja prowadzona jest 2 razy w roku. Najbliższa rekrutacja od 15 maja do 20 września ( lub do ostatniego terminu rozmowy kwalifikacyjnej) - w uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać przedłużona.

 

Rekrutacją na studia stacjonarne 3-semestralne objęci są absolwenci PJWSTK oraz innych uczelni po 7- semestralnych studiach I stopnia, posiadający tytuł inżyniera. Rekrutacja prowadzona jest 2 razy w roku. Najbliższa rekrutacja od 15 maja do 20 września (lub do ostatniego terminu rozmowy kwalifikacyjnej) - w uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać przedłużona.

 

Studia niestacjonarne trwają 4 semestry. Rekrutacja dla wszystkich kandydatów prowadzona jest do ostatniego terminu rozmowy kwalifikacyjnej - w uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać przedłużona. Rekrutacja na studia niestacjonarne prowadzona jest raz w roku. Najbliższy termin: od 15 maja do 20 września 2014.

 

Studia niestacjonarne przez internet - dla wszystkich kandydatów prowadzona jest rekrutacja na studia trwające 4 semestry. Rekrutacja prowadzona jest 2 razy w roku. Najbliższa rekrutacja od 15 maja do 20 września 2014. Na studia niestacjonarne przez internet nie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dot. kandydatów spoza PJWSTK: w przypadkach różnic programowych student zobowiązany może zostać do uzupełnienia dodatkowych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia. Decyzję podejmuje dziekan wydziału informatyki.

 

Informator 2013/2014

 

 

Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

 

Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się dwa razy w roku: od maja do września 2014 oraz od stycznia do lutego 2015.

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne: maj - wrzesień 2014.

 

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej - studia stacjonarne i niestacjonarne. Na studia niestacjonarne przez internet nie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

 

Absolwenci Wydziału Informatyki PJWSTK są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast osoby spoza PJWSTK zobowiązani są przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przed rozmową kwalifikacyjną należy złożyć w Dziale Rekrutacji minimum: dyplom wraz z suplementem (lub arkusz przebiegu studiów I stopnia w wypadku, gdy dyplom nie został jeszcze wydany), dowód wpłaty za rozmowę oraz dokonać rejestracji on-line.

 

Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające w PJWSTK muszą mieć ukończone co najmniej studia I-go stopnia.


Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja2.pjwstk.edu.pl/ .

Po dokonaniu rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty

Absolwenci PJWSTK składają:
- zaświadczenie z dziekanatu PJWSTK (do pobrania [tutaj])
- podanie o przyjęcie na studia (druk znajduje się w Biurze Rekrutacji PJWSTK lub tutaj: [podanie]) lub podpisany w Biurze Rekrutacji wydruk z rejestracji on-line;

- protokół postępowania kwalifikacyjnego - druk do pobrania w Biurze Rekrutacji lub [tutaj]

- Studia niestacjonarne: niestacjonarne

- 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym.

 

Absolwenci innych uczelni
- podanie o przyjęcie na studia (druk znajduje się w Biurze Rekrutacji PJWSTK lub tutaj: [podanie]) lub podpisany w Biurze Rekrutacji wydruk z rejestracji on-line;
- protokół postępowania kwalifikacyjnego (druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub tutaj: stacjonarne i niestacjonarne
- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis dyplomu, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana);
- świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem;
- kserokopię dowodu osobistego;
- 1 zdjęci1 typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym wgrane w panelu rejestracji on-line;
- dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną – koszt 75 zł.
Obcokrajowcy zobowiązani są również przedstawić paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną na min. 3 miesiące.


Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym:
•    Zdjęcie będzie wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji
•    Proszę umieszczać TYLKO zdjęcia w formacie dowodowym
•    Zdjęcie musi być w formacje JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
•    Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
•    Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielności 700x900 (szer. x wys.)
•    Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB

Zdjęcie należy wgrać w panelu rejestracji on-line.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w komisji odpo­wiedniej dla wybranej przez kandydata specjalizacji. Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej zatwierdza Dziekan Wydz. Informatyki.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą kierownicy specjalizacji i/lub osoby przez nich wytypowane.

 

Rejestracja, pomyślnie zdana rozmowa kwalifikacyjna oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę przyjmowania na studia.

Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJWSTK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja, indeks) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

Studia magisterskie uzupełniające – zaoczne przez Internet


Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: 15 maja do końca września 2014 oraz stycznia do lutego 2015.

Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające przez Internet są przyjmowani bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające w PJWSTK muszą mieć ukończone min. studia I-go stopnia.


1. Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ .

2. Kandydat powinien złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Internetowe” następujące dokumenty:

- podanie (druk znajduje się w PJWSTK lub tutaj [studia internetowe]);

- protokół postępowania kwalifikacyjnego - druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub tutaj:

- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis dyplomu, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana);
- świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem;

- kserokopię dowodu osobistego;

- 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym wgrane w panelu rejestracji on-line.

 

3. Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Kierownika Studiów Internetowych, która zbiera się raz na dwa tygodnie podejmuje decyzję o przyjęciu na studia internetowe. Decyzję tę zatwierdza Dziekan Wydziału Informatyki.

 

4. Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line.

 

5. Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

 

6. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

 

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJWSTK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja, indeks) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Opłatę wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu na stronie rekrutacji online: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ )
 
W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:
Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, informatyka
numer rachunku dla przelewów zagranicznych
38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj