PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014


Szanowni Studenci,

Informuję, że od 16 września 2013 do 16 października 2013 w dziekanacie przyjmowane będą wnioski o stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów PJWSTK w roku akademickim 2013/2014 jest ustalona na poziomie 4,60. Dodatkowo, o stypendium rektora mogą ubiegać się studenci posiadający inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Uzyskanie wymaganej do złożenia wniosku średniej ocen oraz wykazanie zdobytych osiągnięć nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do stypendium. Stypendium otrzyma maksymalnie 10% najlepszych studentów każdego kierunku wyłonionych w rankingu spośród osób, które złożyły wniosek.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:
Studenci posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinni złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego wraz z orzeczeniem.

Stypendium socjalne:
Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 700 zł.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację dotyczącą wszelkich źródeł dochodu w tym odpowiednio:
o    zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, w  tym :
    zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka  rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu  skarbowego, zawierające informacje o:
o    wysokości dochodu,
o    wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
o    wysokości należnego podatku.
Jeżeli członek rodziny nie osiągnął żadnego dochodu i nie rozliczył się z urzędem skarbowym również przedstawia zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku dochodu;
•    zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
•    oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:
o    wysokości dochodu,
o    wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
o    wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
o    wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;
o    wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
•    oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ma być przyznane stypendium;
•    zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ma być przyznane stypendium;
•    zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ma być przyznane stypendium;
•    umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
•    umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
•    odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
•    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
•    w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
•    zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
•    informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
•    dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
•    dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ma być przyznane stypendium;
•    dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
o    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
o    orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
o    zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
o    zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
o    akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;
o    kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
o    odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
o    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
o    odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
o    orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
o    odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
o    orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
o    inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.


W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie w stosunku do branego pod uwagę roku podatkowego, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
•    w przypadku utraty dochodu - dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta. Uznaje się, że utrata dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:
•     uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
•     utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
•     utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
•     utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
•     wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
•     utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
•    utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń; 
o    w przypadku wzrostu dochodu- dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu. Uznaje się, że uzyskanie dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:
•    zakończenie urlopu wychowawczego,
•    uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
•    uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
•    uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
•    rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.
•    uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wszystkie wnioski dostępne będą na stronie www Uczelni, w zakładce Sprawy Studenckie – Pomoc Materialna – Dokumenty.
Nie ma możliwości składania wniosków elektronicznie lub w formie podania, przyjmowane będą jedynie wnioski na przygotowanych drukach z podpisem studenta.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd