PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

deklaracja zajęć na semestr letni 2012/2013

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU SZTUKI NOWYCH MEDIÓW NR. 28
z dnia 24 stycznia 2013 r.

dot.: deklaracji zajęć na semestr letni 2012/2013

DEKLARACJA ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI, rok akademicki 2012/2013

1.    Zgodnie z zarządzeniem Rektora PJWSTK informuję, że w trakcie trwania semestru letniego,
tj. od 25 lutego do 22 czerwca 2013 r. nie będą odbywały się obrony i egzaminy dyplomowe.
2.    .Przypominam jednocześnie, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana wydziału Sztuki Nowych Mediów, student co najmniej 14 dni przed obroną /egzaminem musi zgłosić się do Dziekanatu w celu dopełnienia formalności związanych z obroną/egzaminem.
3.    Studenci, którzy nie obronią pracy dyplomowej i nie podejdą do egzaminu dyplomowego do dnia 17 lutego 2013 r. będą mogli podejść do obrony dopiero w kolejnej sesji egzaminacyjnej.
4.    Deklaracje przedmiotów składane przez studentów są tylko propozycją, która nie musi być rozpatrzona pozytywnie. Ostateczną decyzję o wpisie na kolejny semestr ustala Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w zależności od postępów studenta w nauce.
Do poza regulaminowych egzaminów poprawkowych w sesji zimowej 2012/2013 mogą podejść tylko ci studenci, którzy powtórzyli część wykładową z tych przedmiotów w trybie ITN.
Zasady deklarowania zajęć na następny semestr:
1.    Termin składania deklaracji dotyczących zajęć w semestrze letnim 2012/2013 (powtarzanie przedmiotów, zmiana specjalizacji, zmiana trybu studiów itd.) upływa
17 lutego 2013 roku.
2.    Nie ma możliwości powtarzania przedmiotów ze studiów stacjonarnych na studiach niestacjonarnych oraz ze studiów  niestacjonarnych na studiach stacjonarnych.
3.    W przypadku deklarowania do powtarzania przedmiotu PRD lub PKW/A3D/OPK/MUT/AKL student musi oprócz podania dołączyć druk, podpisany przez promotora, dotyczący postępów pracy licencjackiej bądź magisterskiej. Podania składane bez tego załącznika nie będą rozpatrywane.
4.    Bardzo proszę o rozważne deklarowanie przedmiotów do powtarzania. Zasady rezygnacji z deklarowanych ITN są zawarte w zarządzeniu Rektora z dnia 23.02.2009, które mówi, że w przypadku rezygnacji z zajęć złożonej w ciągu 3 tygodni od dnia rozpoczęcia zajęć danego semestru, studenta obowiązuje opłata za rezygnację za ITN, a ocena z tego przedmiotu nie jest wpisywana do protokołu. Po tym terminie przedmiot wybrany do realizowania w trybie ITN jest traktowany jako obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze i student ma obowiązek jego opłacenia i zaliczenia. W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia przedmiotu lub jego niezaliczenia w protokole jest wpisywana ocena 2 (ndst.).

5.    Przypominam także o obowiązku rozliczenia indeksu i kart egzaminacyjnych w terminie wyznaczonym przez Dziekanat. Studenci, którzy nie dopełnią tego obowiązku, zgodnie z wytycznymi MNiSW, nie będą mogli przystąpić do zajęć w semestrze letnim. Skreślenia z listy studentów dotyczą także tych studentów, którzy  po przerobieniu całego programu studiów, do dnia 17 lutego 2013 r. nie obronili pracy licencjackiej bądź magisterskiej oraz tych, którzy nie złożyli podania/nie uzyskali zgody na złożone podanie odnośnie deklaracji zajęć w kolejnym semestrze (po urlopie, po ITN-ie, brak promocji).
6.    W czasie trwania studiów w PJWSTK możliwa jest tylko jedna zmiana trybu studiów
na danym kierunku.
7.    Zaległe przedmioty (niezaliczenie ćwiczeń) należy powtarzać w najbliższych semestrach,
w których te przedmioty występują.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd