PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Organizacja sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy 2012/2013.

ZARZĄDZENIA DZIEKANA WYDZIAŁU SZTUKI NOWYCH MEDIÓW NR. 27
z dnia 21 stycznia 2013 r.

dot.: organizacji sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy 2012/2013.


W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominam o jej zasadach i proszę o ich przestrzeganie:

1.    Do końca zajęć, tj. do 26 stycznia dla studiów stacjonarnych, do 27 stycznia lub 3 lutego dla studiów niestacjonarnych w zależności od ostatniego dnia zajęć muszą być wystawione oceny z zaliczenia ćwiczeń dla wszystkich studentów.

2.    W przypadku zgody prowadzącego na poprawkowe zaliczenie ćwiczeń w sesji egzaminacyjnej, do protokołów, musi być dołączona lista studentów uprawnionych do tego zaliczenia. Dla tych studentów powinna być wpisana w protokole zaliczeniowym ocena 2 (ndst) z ćwiczeń chyba, że dostarczyli dokumenty, z których wynika, że nie mogli przystąpić do zaliczenia w semestrze (tylko: zaświadczenie lekarskie).

3.    Sesja egzaminacyjna zimowa odbywa się w następujących terminach:

Tryb studiów                        Sesja                Sesja poprawkowa
Studia stacjonarne      28.01. – 09.02.2013    11.02 – 16.02.2013
Studia niestacjonarne  09.02 – 10.02.2013    16.02 - 17.02.2013
   
 Wszystkie dodatkowe egzaminy i zaliczenia poprawkowe muszą się odbywać tylko w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej w terminach obowiązujących dla danego trybu studiów.

4.    Do egzaminu poprawkowego mogą podejść tylko Ci studenci, którzy powtórzyli część wykładową z danego przedmiotu w ramach ITN-u.

5.    Protokoły zaliczeniowe lub egzaminacyjne muszą być wypełnione wyłącznie drogą elektroniczną. Termin ich wypełnienia i podpisania w Dziekanacie – najpóźniej do 3 dni od zakończenia zajęć lub od dnia egzaminu.
W załączeniu przesyłam zasady ich wypełniania oraz terminy, do których oceny powinny być uzupełnione.

6.    W protokołach zaliczeniowych proszę nie pozostawiać pustej rubryki, bez oceny. Jeżeli student nie pojawił się na zajęciach, a był w Państwie grupie, powinien w protokole otrzymać ocenę 2 (ndst). Dotyczy to także studentów z pkt. 2.

7.     Na protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych umieszczone są nazwiska studentów uprawnionych do zaliczenia/egzaminu Prosimy o nie dopisywanie innych osób, ponieważ nie będą oni brani pod uwagę. Studenci, którzy są umieszczeni na protokole, a nie zgłosili
 się na zaliczenie/egzamin otrzymują ocenę niedostateczną.

8.  Zgodnie z zarządzeniem Dziekana przypominam, że egzaminy i obrony prac dyplomowych odbywają się w sesjach egzaminacyjnych, najpóźniej do dnia 17 lutego 2013 r.
  

W roku akademickim 2012/2013 zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się na studiach stacjonarnych 25 lutego 2013 roku.


Terminy pierwszego zjazdu dla studiów niestacjonarnych:

2 – 3 marca 2013 r. dla II, IV rok studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia – kierunek Grafika;

9 – 10 marca 2013 dla kierunku Grafika I, III roku studiów pierwszego stopnia, I roku studiów drugiego stopnia oraz kierunku Architektura Wnętrz dla I, II, III i IV roku studiów pierwszego stopnia.Zasady wypełniania protokołów drogą elektroniczną:

1.    Aby wypełnić protokół drogą elektroniczną należy zalogować się na stronie edux.pjwstk.edu.pl i wejść w zakładkę „oceny końcowe”. Wypełnianie protokół dostępne jest również dla osób, które nie wykorzystują systemu Edux do prowadzenia swoich zajęć.

2.    Prowadzący tworzy protokół po wybraniu przedmiotu z listy obowiązujących zajęć i wypełnia go. Wpisane oceny są automatycznie przesyłane do bazy danych Dziekanatu.


3.    Prowadzący może wpisywać i poprawiać oceny wielokrotnie. Protokoły wypełnione drogą elektroniczną muszą zostać podpisane w Dziekanacie.

4.    Oceny wystawione drogą elektroniczną pojawią się w raportach o wynikach w nauce dopiero, gdy protokół zostanie podpisany w Dziekanacie.


5.    Protokół po podpisaniu zostaje zablokowany, tzn. prowadzący nie może wprowadzać w nim zmian.

6.    Prowadzący może utworzyć kolejny protokół (poprawkowy) z tym, że może to zrobić tylko wtedy, gdy poprzedni protokół został podpisany w Dziekanacie. Dzięki temu istnieje tylko jeden aktywny protokół do danych zajęć.


7.    Wszystkie protokoły muszą zostać wypełnione i podpisane w Dziekanacie przed upływem określonej daty podanej w poniższej tabeli. Po tej dacie możliwość tworzenia i wypełniania protokołów zostaje zablokowana.

 

Tryb studiów    Zaliczeniowy    Egzaminacyjny    Zaliczeniowy       Egzaminacyjny
                                                                   poprawkowy      poprawkowy
stacjonarne    30.01.2013 r.*    13.02.2013 r.**    10.02.2013 r.    21.02.2013 r.
niestacjonarne    7.02.2013 r.    14.02.2013 r.    14.02.2013        21.02.2013   

*Nie później niż w dniu poprzedzającym egzamin
** Nie później niż w dniu poprzedzającym egzamin poprawkowy

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd