PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Zasady oceniania pracy dyplomowej i wystawiania ostatecznej oceny za studia.

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU SNM NR. 16
z dnia 15 czerwca 2011 r.

dot.: dotyczące zasad oceniania pracy dyplomowej i wystawiania ostatecznej oceny za studia.


Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów prof. Marian Nowiński w oparciu o decyzję Rady Wydziału ustala, iż od semestru letniego, roku akademickiego 2010/2011 obowiązują następujące zasady oceniania pracy dyplomowej oraz otrzymywania ostatecznej oceny za studia.


1.    W skład oceny otrzymanej w wyniku przeprowadzenia egzaminu dyplomowego wchodzą:

•    Ocena otrzymana za prezentację dyplomu (3/8 ostatecznej oceny)

•    Uśredniona ocena otrzymana z recenzji promotorów oraz recenzenta (1/4 ostatecznej oceny)

•    Średnia wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów (1/4 ostatecznej oceny)

•    Ocena estetyki jak i wykonania prezentacji (1/8 ostatecznej oceny)

2.    Ocena końcowa otrzymywana jest w wyniku dodania ocen uzyskanych za wszystkie oceniane elementy, pomnożonych przez odpowiednie wagi ( np. „5” za prezentację * 3/8). Otrzymany wynik ma zastać zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3.    Egzamin uznaje się za zaliczony jeżeli otrzymana ocena końcowa jest większa niż 3.0.

4.    Ustala się następujące progi dla ocen otrzymanych na egzaminie dyplomowym:

•    Poniżej 3.0 – egzamin nie zaliczony

•    3.0 do 3.45 – ocena dostateczna

•    3.46 do 3.55 – ocena dostateczna plus

•    3.56 do 4.45 – ocena dobra

•    do 4.55 – ocena dobra plus

•    4.56 i więcej – ocena bardzo dobra

5.    Członkowie komisji egzaminacyjnej mają prawo w wyniku głosowania ze zwykłą większością głosów zmienić otrzymaną ocenę końcową.

6.    Członkowie komisji egzaminacyjnej mają prawo wnioskowania do Rektora PJWSTK o wyróżnienie dyplomu.
7.    Ocena ukończenia studiów jest ustalana na podstawie oceny z egzaminu dyplomowego, przy czym przyjęte są następujące progi:

•    Poniżej 3.0 – egzamin nie zaliczony

•    3.0 do 3.55 – ocena dostateczna

•    3.56 do 4.55 – ocena dobra

•    4.56 i więcej – ocena bardzo dobra

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd