PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

DEKLARACJA ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY, rok akademicki 2011/2012

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU SNM NR. 14
z dnia 15 czerwca 2011 r.

dot.: deklaracji zajęć na semestr zimowy 2011/2012

DEKLARACJA  ZAJĘĆ  NA  SEMESTR ZIMOWY, rok akademicki 2011/2012

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PJWSTK przypominam, że w trakcie trwania semestru zimowego,
tj. od 30 września 2011 r.  – 27 stycznia 2012 r.  nie odbywają się obrony prac i egzaminy dyplomowe. Oznacza to, że wszystkie obrony prac dyplomowych i egzaminy dyplomowe muszą się odbyć najpóźniej do 29 września, tj. do ostatniego dnia przed rozpoczęciem nowego semestru.
Przypominam jednocześnie, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana, student co najmniej 14 dni przed obroną/egzaminem musi zgłosić się do dziekanatu w celu dopełnienia formalności związanych z egzaminem/obroną.    
Studenci, którzy nie obronią pracy dyplomowej i nie podejdą do egzaminu dyplomowego do dnia, 29 września będą mogli  podejść do obrony dopiero w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Przypominam także obowiązujące zasady deklarowania zajęć na następny semestr:

1.    Termin składania deklaracji dotyczących zajęć w semestrze zimowym 2011/2012  (powtarzanie przedmiotów, zmiana specjalizacji, zmiana trybu studiów itd.) upływa
17 września 2011 roku
           Podania złożone po tym terminie nie gwarantują możliwości rozpoczęcia zajęć w semestrze
           zimowym.         
         
2.    Nie ma możliwości powtarzania przedmiotów ze studiów stacjonarnych na studiach   
         niestacjonarnych oraz ze studiów niestacjonarnych na studiach stacjonarnych.


3.    W trakcie trwania semestru nie można zmieniać specjalizacji. Podania o zmianę specjalizacji muszą być złożone do 17 września 2011. Podanie musi zawierać pisemną zgodę promotora na przyjęcie na wnioskową specjalizację i podpis promotora z dotychczasowej specjalizacji, potwierdzający przyjęcie do wiadomości rezygnacji studenta z tej specjalizacji..

1.    W przypadku deklarowania do powtarzania przedmiotu PRD3/SEM student musi oprócz podania dołączyć druk  podpisany przez promotora, dotyczący postępów pracy licencjackiej/magisterskiej.

4.    Bardzo prosimy o rozważne deklarowanie przedmiotów do powtarzania. Zasady rezygnacji z deklarowanych ITN są zawarte w zarządzeniu Rektora z dnia 23.02.2009, które mówi, że w przypadku rezygnacji z zajęć złożonej w ciągu 3 tygodni od dnia rozpoczęcia zajęć danego semestru, studenta obowiązuje opłata za rezygnację za ITN, a ocena z tego przedmiotu nie jest wpisywana do protokołu ocen. Po tym terminie, przedmiot wybrany do realizowania w trybie ITN, jest traktowany jako obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze i student ma obowiązek jego opłacenia i zaliczenia. W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia przedmiotu lub jego niezaliczenia, w protokole jest wpisywana ocena 2 (ndst.).

5.    Egzaminy należy zdawać tylko w tym trybie, na który zapisany jest student.


6.    Przypominamy także o rozliczeniu indeksu i kart egzaminacyjnych w terminie wyznaczonym przez Dziekanat. Studenci, którzy nie dopełnili tego obowiązku, zgodnie z wytycznymi MNiSW nie będą mogli przystąpić do zajęć w semestrze zimowym. Skreślenia z listy studentów dotyczą także tych studentów, którzy po przerobieniu całego programu studiów, do dnia 29 września nie uzyskali tytułu licencjata/magistra sztuki (tzn. nie obronili pracy lub nie zdali egzaminu licencjackiego/magisterskiego) oraz tych, którzy nie złożyli podania/nie uzyskali zgody na złożone podanie odnośnie deklaracji zajęć w kolejnym semestrze (po urlopie, po ITN-ie, brak promocji).
 
7.    W czasie trwania studiów w PJWSTK możliwa jest tylko jedna zmiana trybu studiów na danym kierunku.

8.    Zaległe przedmioty (niezaliczenie ćwiczeń) należy powtarzać w najbliższych semestrach, w których te przedmioty występują.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd